Carers Trust Wales welcomes the following joint statement from Kirsty Williams AM, Cabinet Secretary for Education and Huw Irranca-Davies AM, Minister for Children and Social Care recognising the importance of supporting young carers in schools.

We are delighted that the Welsh Government has shown continued commitment to work collaboratively to ensure that young carers receive the recognition and support they deserve to enable them to thrive in a school environment.

Our Young Carers in Schools programme has proven that schools can, should and must be supported to be innovative and ambitious in their support of young carers. However, we know that the support available to young carers is inconsistent and data regarding their outcomes is inconsistently gathered.

We welcome Welsh Government’s commitment to instruct Estyn to undertake a thematic review into young carers during academic year 18/19, something we have actively called for. This review has the potential to deliver strong evidence regarding how young carers can be best supported, and to identify and share best and emerging practice.

We will continue to work closely with Welsh Government to improve the experiences of and outcomes for young carers in schools.

Kirsty Williams AM - Cabinet Secretary for Education and Huw Irranca-Davies AM - Minister for Children and Social Care. Kirsty Williams AC - Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Huw Irranca-Davies AC - Y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol.

Joint statement from Cabinet Secretary for Education and Minister for Children and Social Care

We are delighted to have this opportunity to commend to schools in Wales the Supporting Young Carers in Schools step by step guide and toolkit produced by the Carers Trust Wales.

The Welsh Government is committed to promoting continuous learning for all, raising school standards and reducing the attainment gap for our disadvantaged learners. Our ambition for education and the children and young people of Wales has been spelt out clearly in Education in Wales: Our national mission. The work undertaken by the Carers Trust Wales’ Young Carers in Schools Programme is an excellent example of the collaborative approach required to deliver our ambitions and is already making an impact in providing a more supportive, positive and equitable experience for young carers within pilot schools.

We recognise the importance of supporting schools to identify young carers and to provide appropriate support to meet their needs in terms of educational attainment, emotional health and learner well-being.  The development of the new curriculum, alongside a much stronger focus on well-being, and on creating ambitious and capable learners has the potential to address some of the barriers experienced by young carers. We will continue to explore how through that work we can reduce barriers in education and encourage schools to work innovatively in the identification of disadvantaged learners and in the support provided to them.

We also recognise the importance of looking at the whole life-experience of young carers and of working across boundaries to ensure a holistic view of the child and young person. This is important within the Welsh Government – and why we are delighted to offer this joint statement of support.

The Young Carers in Schools pilot has highlighted the importance of wider young carers services and the relationships between them - schools, social and education services within local authorities, health professionals and the third sector - in supporting the well-being of young carers. Robust arrangements have to be in place locally so that professionals and organisations collaborate effectively in considering support and commissioning services, both within school and outside.

To help develop a stronger evidence base, Estyn will undertake a thematic review into how young carers are identified and supported at school and in Further Education colleges to take place in 2018-19.

Right across Wales, young carers, without question, provide fantastic support each and every day to support their families and local communities. They should be applauded and they deserve our unstinting support. This excellent work by the Carers Trust Wales and the pilot schools is a significant step forward in providing that support and is an excellent platform to expand the reach of the project to ensure all schools across Wales take steps to identify their young carers and provide appropriate support.

Kirsty Williams AM
Cabinet Secretary for Education
Huw Irranca-Davies AM
Minister for Children and Social Care

 

 

 

Datganiad ar y cyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a'r Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol

Rydym yn falch iawn o gael y cyfle hwn i gyflwyno Cynorthwyo Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol: canllaw cam wrth gam a phecyn cymorth  a gynhyrchwyd gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i ysgolion Cymru  .

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo dysgu parhaus i bawb, codi safonau ysgol a lleihau'r bwlch cyrhaeddiad i’n dysgwyr difreintiedig. Mae ein huchelgais ar gyfer y plant a'r bobl ifanc o Gymru ac addysg wedi'u nodi'n eglur mewn Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl. Mae’r gwaith a wnaethpwyd gan Raglen Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol Ymddiriedolaeth Gofalwyr  Cymru yn enghraifft wych o ymagwedd gydweithredol sy'n ofynnol i gyflawni ein huchelgeisiau, ac mae eisoes yn cael effaith gan roi profiad mwy cefnogol, cadarnhaol a theg i ofalwyr ifainc o fewn ysgolion peilot.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi ysgolion i nodi gofalwyr ifanc a darparu’r cymorth priodol i ddiwallu eu hanghenion o ran cyrhaeddiad addysgol, iechyd emosiynol a lles dysgwyr. Mae gan datblygu cwricwlwm newydd, ochr yn ochr â ffocws llawer gryfach ar les, ac ar greu dysgwyr uchelgeisiol a galluog  y potensial i fynd i'r afael â rhai o'r rhwystrau a wynebir gan ofalwyr ifanc. Byddwn yn parhau i archwilio drwy'r gwaith hwnnw sut y gallwn leihau’r rhwystrau mewn addysg ac yn annog ysgolion i weithio’n arloesol i nodi dysgwyr difreintiedig ac o ran y cymorth a roddir iddynt.

Rydym hefyd yn cydnabod pwysigrwydd edrych ar fywyd ofalwyr ifanc yn ei gyfanrwydd a gweithio ar draws ffiniau i sicrhau bod golwg gyfannol ar y plentyn a'r person ifanc. Mae hyn yn bwysig i ni yn Llywodraeth Cymru – a dyna pam rydym yn falch iawn i gynnig y datganiad hwn ar y cyd o gymorth.

Mae gofalwyr ifanc yn yr ysgolion peilot yn tynnu sylw at bwysigrwydd gwasanaethau gofalwyr ifanc ehangach a'r berthynas rhyngddynt - ysgolion, gwasanaethau cymdeithasol ac addysg o fewn awdurdodau lleol, gweithwyr iechyd proffesiynol a'r trydydd sector- yn cefnogi lles gofalwyr ifanc. Mae rhaid i drefniadau cadarn fod ar waith yn lleol fel y mae gweithwyr proffesiynol a sefydliadau yn cydweithio'n effeithiol wrth ystyried cefnogi a chomisiynu gwasanaethau, y tu mewn i’r ysgol a'r tu allan iddi.

Er mwyn datblygu sail dystiolaeth gryfach, bydd Estyn yn cynnal adolygiad thematig o sut mae gofalwyr ifanc yn cael eu nodi a'u cefnogi yn yr ysgol ac mewn Colegau Addysg Bellach.  Bydd hyn yn digwydd yn 2018-19.

Ar draws Cymru, mae gofalwyr ifanc, heb os nac oni bai yn darparu cymorth gwych bob dydd i gefnogi eu teuluoedd a'u cymunedau lleol. Dylid eu canmol ac maent yn haeddu ein cefnogaeth ddiflino. Mae’r gwaith rhagorol hwn gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a’r ysgolion peilot yn gam sylweddol ymlaen tuag at ddarparu'r cymorth hwnnw ac mae’n llwyfan gwych i ehangu’r prosiect i

Er mwyn sicrhau bod pob ysgol Yng Nghymru yn cymryd camau i adnabod eu gofalwyr ifanc a darparu’r cymorth priodol.

Kirsty Williams AC
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
Huw Irranca-Davies AC
Y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol