Resources

Carers Trust offers a wide range of resources and information for anyone who works with carers. To find a resource, please use the search options in the right hand column or search through the list below. If you have any queries about our resources, please contact web@carers.org.

If you would like to reproduce all or part of any of the resources on this website please read our copyright guidelines

Filter resources
Research

Adroddiad: Gofalu Am Rywun Sy'n Byw  Dementia

Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru lansio’r adroddiad newydd “Adroddiad: Gofalu Am Rywun Sy'n Byw  Dementia”. Mae’r adroddiad hwn wedi’i ddatblygu fel rhan o’n prosiect i sicrhau bod mwy o ofalwyr hŷn yn cael eu nodi a’u cefnogi, mewn partneriaeth ag Age Cymru ac wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Published: 2021

Research

Report: Caring for Someone With Dementia

Carers Trust Wales are please to launch the new report “Supporting Carers of People Living with Dementia”. This report has been developed as part of our project to increase the identification and support of older carers, in partnership with Age Cymru and funded by Welsh Government.

Published: 2021

Research

Experiences of Unpaid Carers caring for someone with Dementia

Carers Trust Wales’ report, ‘Experiences of unpaid carers caring for someone with dementia’, draws on the contextually rich narratives of carers of people living with dementia. Individual interviews were conducted during the pandemic.

Published: 2022

Research

Profiadau gofalwyr di-dâl yn gofalu am rywun â dementia

Mae adroddiad Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, ‘Profiadau gofalwyr di-dâl yn gofalu am rywun â dementia’, yn tynnu ar naratifau cyd-destunol gyfoethog gofalwyr pobl sy’n byw gyda dementia. Cynhaliwyd y cyfweliadau yn ystod y pandemig.

Published: 2022

Toolkit

Resources To Help GPs Identify Older Carers

Carers Trust Wales have launched a new series of resources, to help GP and primary care staff to identify and support older carers.

The resources consist of a leaflet, a contact card, and a poster, all of which are available both digitally and as printable resources.

Published: 2022

Research

Support not Sympathy

The results of a Carers Trust Wales survey into the impact of Coronavirus on young carers aged 12 to 17 and young adult carers aged 18 to 25 was published in July 2020. They point to a steep decline in the mental health and wellbeing of thousands of young people across Wales who provide unpaid care at home for family members or friends.

Published: 2020

Toolkit

Adnoddau i gefnogi meddygon teulu i adnabod gofalwyr hŷn

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi lansio cyfres newydd o adnoddau, i helpu staff meddygon teulu a gofal sylfaenol i nodi a chefnogi gofalwyr hŷn.

Mae'r adnoddau'n cynnwys taflen, cerdyn cyswllt, a phoster, sydd i gyd ar gael yn ddigidol ac fel adnoddau y gellir eu hargraffu. Maent wedi cael eu cynhyrchu fel rhan o brosiect ar y cyd rhwng Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Published: 2022

Toolkit

Carers Week 2021 - Resources for GPs

Developed for Carers Week 2021, these resources for GPs and those working within primary healthcare settings aim to identify older carers at key points of contact. Although these resources were developed specifically for carers week, they can be used at any time to help carers, particularly older carers, to identify themselves to primary care professionals.

Published: 2021

Toolkit

Wythnos Gofalwyr 2021

Nod yr adnoddau hyn ar gyfer meddygon teulu a’r rheini sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd sylfaenol, a ddatblygwyd ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2021, yw nodi gofalwyr hŷn yn ystod pwyntiau cyswllt allweddol. Er i’r adnoddau hyn gael eu datblygu’n benodol ar gyfer wythnos gofalwyr, gellir eu defnyddio ar unrhyw adeg i helpu gofalwyr, yn enwedig gofalwyr hŷn, i roi gwybod i weithwyr gofal sylfaenol proffesiynol eu bod nhw’n ofalwyr.

Published: 2021

Toolkit

Adnoddau ar gyfer Gweithwyr Addysg Proffesiynol i Gefnogi Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion a Cholegau

Ariannwyd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu adnoddau i gefnogi adnabod, cyrhaeddiad a llesiant disgyblion a chanddynt gyfrifoldebau gofalu.

Published: 2020