Good Practice

Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion Offer Canllaw Cam wrth Gam (Cymru)/Supporting Young Carers in Schools: A Step-by-step Guide for Leaders, Teachers and Non-teaching Staff Wales Edition (Welsh language)

Resource title: Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion Offer Canllaw Cam wrth Gam (Cymru)/Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion Offer Canllaw Cam wrth Gam (Cymru)Supporting Young Carers in Schools: A Step-by-step Guide for Leaders, Teachers and Non-teaching Staff Wales Edition (Welsh langu
Published: 2017    Author: Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru/Carers Trust Wales

Designed with teachers and schools staff,  the Young Carers in Schools Step-by-step Guide for Leaders, Teachers and Non-teaching Staff, helps make the identification and support of young carers in schools in primary and secondary schools in Wales as easy as possible. The Guide and tools are available in English and Welsh.

Mae pob cam yn cynnwys amryw o declynnau, gan gynnwys, pro fformas ac enghreifftiau

Welsh language materials

Cam 1: Meithrin dealltwriaeth yngl?n â gofalwyr ifanc

Gwybodaeth Allweddol

Cam 2: Adolygu darpariaeth eich ysgol ar gyfer gofalwyr ifanc

 • Teclyn 1: Adolygiad o’r Man Cychwyn
 • Teclyn 2: Pro fforma ar gyfer gwneud argymhellion i arweinwyr ysgolion
 • Teclyn 3: Sut i gasglu barn gofalwyr ifanc am ddarpariaeth eich ysgol
 • Teclyn 4: Rhestr wirio ar gyfer casglu data ar bresenoldeb, cyrhaeddiad a chynnydd – ysgolion cynradd
 • Teclyn 5: Rhestr wirio ar gyfer casglu data ar bresenoldeb, cyrhaeddiad a chynnydd – ysgolion uwchradd
 • Teclyn 6: Arolwg i asesu lefelau dealltwriaeth a hyder staff ysgolion wrth ddiwallu anghenion gofalwyr ifanc

Cam 3: Sicrhau ymrwymiad gan arweinwyr yr ysgol

 • Teclyn 1: Rhestr wirio dyletswyddau Arweinydd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth parthed Gofalwyr Ifanc
 • Teclyn 2: Enghraifft o lythyr cyflwyno i lywodraethwyr yngl?n â gofalwyr ifanc
 • Teclyn 3: Rôl a chyfrifoldebau corff llywodraethu: sicrhau darpariaeth effeithiol ar gyfer gofalwyr ifanc a’u teuluoedd
 • Teclyn 4: Rhestr wirio i helpu cyrff llywodraethu i werthuso effeithiolrwydd darpariaeth eu hysgol ar gyfer gofalwyr ifanc a’u teuluoedd
 • Teclyn 5: argedu arian y Grant Datblygu Disgyblion (os yn gymwys) i gynorthwyo gofalwyr ifanc: Enghreifftiau o arfer da

Cam 4: Cyflwyno Arweinydd Gweithredol ar gyfer Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol

 • Teclyn 1: Rhestr wirio dyletswyddau Arweinydd Gweithredol ar gyfer Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol

Cam 5: Cydnabod gofalwyr ifanc ym mhrif ddogfennau’r ysgol

 • Teclyn 1: Pwyntiau yr argymhellir eu cynnwys yn ymrwymiad yr ysgol gyfan
 • Teclyn 2: Rhestr wirio polisi’r ysgol o ran gofalwyr ifanc
 • Teclyn 3: Rhestr wirio ar gyfer prif ddogfennau eraill a ddylai gyfeirio at ofalwyr ifanc

Cam 6: Sefydlu systemau i ganfod pwy sy’n ofalwyr ifanc, eu hasesu a rhoi cymorth iddynt

 • Teclyn 1: Rhestr wirio o’r cymorth y gall gofalwyr ifanc fod ei angen
 • Teclyn 2: Rhedeg gr?p cymorth cyfoedion i ofalwyr ifanc
 • Teclyn 3: Enghraifft o daflen y gall disgyblion ei chwblhau a’i phostio mewn blwch negeseuon
 • Teclyn 4: Sut mae rhedeg fforwm gofalwyr ifanc
 • Teclyn 5: Gweithio gyda nyrsys ysgol i roi cymorth i ofalwyr ifanc a’u teuluoedd
 • Teclyn 6: Gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau gofalwyr ifanc
 • Teclyn 7: Rhestr wirio ar gyfer gweithio effeithiol mewn partneriaeth rhwng ysgolion a gwasanaethau gofalwyr ifanc
 • Teclyn 8: Enghraifft o gytundeb gweithio ar y cyd i’w ddefnyddio gyda gwasanaethau ar gyfer gofalwyr ifanc
 • Teclyn 9: Cynorthwyo gofalwyr ifanc i gyfranogi mewn addysg ôl-16
 • Teclyn 10: Cynorthwyo gofalwyr ifanc i symud ymlaen i fod yn oedolion
 • Teclyn 11: Rhestr wirio o’r cymorth y gall teuluoedd gofalwyr ifanc fod ei angen

 Cam 7: Codi ymwybyddiaeth ymhlith staff yr ysgol yngl?n â gofalwyr ifanc

 • Teclyn 1: Rhestr wirio o arwyddion bod disgybl yn ofalwr ifanc
 • Teclyn 2: Enghraifft o ddeunydd ar gyfer hysbysfwrdd staff
 • Teclyn 3: Sut all staff ysgol gynorthwyo gofalwyr ifanc
 • Teclyn 4: Arweiniad i gynnal hyfforddiant staff
 • Teclyn 5: PowerPoint i’w ddefnyddio mewn hyfforddiant ar gyfer staff
 • Teclyn 6: Taflenni i’w ddefnyddio mewn hyfforddiant ar gyfer staff
 • Teclyn 7: Ffurflen werthuso hyfforddiant staff

Cam 8: Codi ymwybyddiaeth ymhlith disgyblion a theuluoedd yngl?n âgofalwyr ifanc

 • Teclyn 1: Enghraifft o ddeunydd hysbysfwrdd ar gyfer ysgolion cynradd
 • Teclyn 2: Enghraifft o ddeunydd hysbysfwrdd ar gyfer ysgolion uwchradd
 • Teclyn 3: Gweithgareddau a awgrymir ar gyfer gwasanaethau boreol/grwpiau tiwtor
 • Teclyn 4: Gweithgareddau a awgrymir ar gyfer gwersi
 • Teclyn 4a: Gweithgareddau a awgrymir ar gyfer gwersi parhad
 • Teclyn 5: Enghraifft o lythyr at rieni/warcheidwad
 • Teclyn 6: Enghraifft o erthygl ar gyfer cylchlythyr yr ysgol

Cam 9: Canfod, asesu a rhoi cymorth i ofalwyr ifanc a’u teuluoedd

 • Teclyn 1: Enghraifft o ffurflen gydsyniad ar gyfer rhannu gwybodaeth
 • Teclyn 2: Asesu Amlddimensiynol o Weithgareddau Gofalu
 • Teclyn 3: Deilliannau Cadarnhaol a Negyddol Gofalu
 • Teclyn 4: Holiadur Llesiant
 • Teclyn 5: Rhestr wirio arsylwi staff

Cam 10: Rhannu arfer da ag eraill

 • Teclyn 1: Rhannu arferion da - enghreifftiau o astudiaethau achos

English language materials

Download the English language edition of A Step-by-step Guide for Leaders, Teachers and Non-teaching Staff Wales Edition.