Guidance

Caring for Someone with Dementia/Gofalu am Rywun â Dementia

Resource title: Caring for Someone with Dementia: A guide for family and friends who look after a person with dementia/Gofalu am Rywun â Dementia: Canllaw i deuluoedd a ffrindiau sy’n gofalu am rywun â dementia
Published: 2020    Author: Carers Trust Wales/Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Caring for Someone with Dementia: A guide for family and friends is a comprehensive resource that brings together the practical information and emotional guidance that carers need to support their own well-being. 

Mae Gofalu am Rywun â Dementia: Canllaw i deuluoedd a ffrindiau yn adnodd cynhwysfawr sy’n cyfuno gwybodaeth ymarferol a chyfarwyddyd emosiynol sydd eu hangen ar ofalwyr i gefnogi eu llesiant eu hunain.

About the resource

The new guide is an invaluable resource for carers of people with all types of dementia, including young onset dementia, at whatever stage in their caring journey they are.

The guide is full of useful information including practical things like what to expect in the early stages of getting a diagnosis, advice about managing medicines, and thinking ahead to financial and legal matters.

The guide also addresses some of the emotional challenges of caring, including top tips from other carers and information about where to find help and support.

Am yr adnodd

Welsh Mae’r canllaw newydd yn adnodd hynod werthfawr i ofalwyr pobl â phob math o dementia, gan gynnwys dementia cynnar, lle bynnag y maen nhw ar eu siwrnai ofalu.

Mae’r canllaw yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol, gan gynnwys pethau ymarferol fel beth i’w ddisgwyl yn y cyfnodau cynnar o gael diagnosis, cyngor ar reoli meddyginiaethau ac ymbaratoi ar gyfer materion ariannol a chyfreithiol.

Mae’r canllaw hefyd yn rhoi sylw i rai o heriau emosiynol gofalu, gan gynnwys ambell air i gall oddi wrth ofalwyr eraill a gwybodaeth am y lleoedd i fynd i gael help a chefnogaeth.