Toolkit

Adnoddau ar gyfer Gweithwyr Addysg Proffesiynol i Gefnogi Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion

Resource title: Adnoddau ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol i gefnogi gofalwyr ifanc mewn ysgolion
Published: 2020    Author: Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

I weld y dudalen hon yn Saesneg a chael gafael ar adnoddau yn Saesneg. / View this page in English and access resources in English.

Ariannwyd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu adnoddau i gefnogi adnabod, cyrhaeddiad a llesiant disgyblion a chanddynt gyfrifoldebau gofalu.

Mae’r casgliad o adnoddau difyr a hygyrch ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yn cynnwys cynlluniau gwersi a gweithlenni a ffeithlenni y gellir eu hargraffu. Fe’u datblygwyd yn unol â gofynion y Cwricwlwm i Gymru (Llywodraeth Cymru, 2020).

Mwy am yr adnodd

Datblygwyd yr adnoddau yn rhan o beilot hynod lwyddiannus o raglen ‘hyfforddi’r hyfforddydd’ ar gyfer eiriolwyr gofalwyr mewn ysgolion a ddarparodd hyfforddiant ac adnoddau i bobl a gymerodd ran.

Datblygwyd ein hadnoddau dwyieithog mewn partneriaeth â chonsortia addysg Cymru (ERW, EAS, GwE a CSC) a thrwy gydweithio â gwasanaethau gofalwyr, gweithwyr addysg proffesiynol ac AEM Estyn.

Mae’r adnoddau yn cysylltu gyda rhifedd, llythrennedd a dysgu digidol. Byddant hefyd yn helpu cefnogi cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol a dysgu awyr agored. Fe’u cynlluniwyd i fod yn hyblyg fel y gall athrawon addasu cyfarwyddiadau yn seiliedig ar allu pob dysgwr, ond fe’u cynlluniwyd ar gyfer dysgwyr ym Mlwyddyn 3 a Blwyddyn 9.

Mae’r casgliad o adnoddau yn cynnwys: 

Adnoddau gwersi ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd 

Mae’r cyflwyniadau PowerPoint cynhwysfawr yn cynnwys awgrym o sgript ar gyfer staff a gweithgareddau, fideos ac astudiaethau enghreifftiol i’w defnyddio yn y dosbarth.

  • Gofalwyr ifanc: Adnodd ar gyfer ysgolion cynradd.
  • Gofalwyr ifanc: Adnodd ar gyfer ysgolion uwchradd.

Cynlluniwyd gweithlenni y gellir eu hargraffu, adnoddau gwersi, gweithgareddau a gemau er mwyn cyflawni deilliannau dysgu yn llinyn ‘Iechyd a Llesiant’ Cwricwlwm i Gymru (Llywodraeth Cymru, 2020).

  • Adnoddau gwersi ar gyfer ysgolion cynradd.
  • Adnoddau gwersi ar gyfer ysgolion uwchradd.

Ffeithlenni ar gyfer athrawon a staff ysgolion

  • Llesiant emosiynol gofalwyr ifanc: Ffeithlen ar gyfer athrawon a staff ysgolion yng Nghymru.
  • Hawliau gofalwyr ifanc: Ffeithlen ar gyfer athrawon a staff ysgolion yng Nghymru.
  • Cysylltu â sefydliadau sy’n cefnogi gofalwyr ifanc: Ffeithlen ar gyfer athrawon a staff ysgolion yng Nghymru.

Ffeithlen ar gyfer cyrff llywodraethol ysgolion

Papur arweiniol ar gyfer cyrff llywodraethol ysgolion ar sut ellir gwreiddio gofalwyr ifanc yng nghwricwlwm uchelgeisiol newydd Cymru, ac amlinellu sut allai dulliau cadarnhaol o gynnwys gofalwyr ifanc edrych.

  • Cefnogi gofalwyr ifanc: Canllaw ynglŷn â gofalwyr ifanc ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion.

E-bostiwch wales@carers.org i gael mwy o wybodaeth.