Hyfforddiant a Digwyddiadau

CymraegEnglish

Hyfforddiant

Cydgynhyrchu gyda Gofalwyr mewn Lleoliadau Iechyd: Gwahoddiad i weminar am ddim (1awr) 

Mae Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru’n cynnal gweminar am ddim ar destun cydgynhyrchu fel rhan o’n prosiect Ymwybyddiaeth o Ofalwyr, ar ddydd Mercher 3ydd Tachwedd 10:30-11:30am.

Ar gyfer pwy mae hwn? 

Unrhyw weithwyr proffesiynol sy’n cefnogi gofalwyr di-dâl, ac sy’n gweithio mewn lleoliadau iechyd, boed yn sefydliadau iechyd statudol neu mewn rolau trydydd sector sy’n gysylltiedig ag iechyd – megis hyrwyddwyr gofalwyr ac arweinyddion ym maes gofalwyr. Sesiwn rhagarweiniol yw hwn, a does dim angen unrhyw wybodaeth flaenorol am gydgynhyrchu. 

Beth yw’r cefndir?

Mae cydgynhyrchu’n digwydd pan ddaw gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr gwasanaethau ynghyd i gyfuno eu profiadau bywyd a phroffesiynol, i ddylunio atebion i heriau anhydrin yn ein gwasanaethau a’n cymunedau.  Dull o weithio strwythuredig yw i sicrhau gwelliant cynaliadwy trwy werthfawrogi llais y bobl  a gefnogir, ochr yn ochr â lleisiau ein timau proffesiynol.

Sylweddolwn fod cydgynhyrchu yn dal i deimlo fel ffordd aneglur a mentrus i lawer o bobl, ac nad oes digon o ddefnydd ohono yn enwedig o fewn y sector iechyd; fodd bynnag, mae angen i ni weithio i'r cyd-destun deddfwriaethol a strategol yng Nghymru, ac mae arfer cydgynhyrchu’n golygu buddion go iawn i ddefnyddwyr gwasanaethau a gweithwyr proffesiynol.

Trwy’r weminar ‘blasu’ hwn, bydd Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru’n eich helpu i ddatblygu eich dealltwriaeth o gydgynhyrchu, pryd mae’n berthnasol, a pha fuddion y mae’n eu cynnig. Dyluniwyd y weminar ar gyfer y sawl sydd ag ychydig iawn neu ddim gwybodaeth am gydgynhyrchu, er mwyn eu hysbysu ac i ymgysylltu â nhw, ac i helpu ateb y cwestiwn ‘a yw cydgynhyrchu’n addas inni?’.

Tocynnau

Mae nifer y llefydd sydd ar gael yn gyfyngedig, felly archebwch le trwy ddilyn y ddolen yma. 
ARCHEBU’N CAU ar 29ain Hydref

Bydd rhestr aros ar gael: os bydd y sesiwn yn llenwi, ac mae 20+ o bobl ar y rhestr aros, byddwn yn trefnu ail sesiwn o’r un weminar. Os oes gennych ddiddordeb yn y pwnc yma, ond nid yw’r 3ydd Tachwedd yn gyfleus ichi, gofynnir ichi gofrestru trwy ddewis tocyn y rhestr aros o’r opsiynau ar gyfer tocynnau.

Rhagrybudd: Bydd hyfforddiant dilynol sy’n delio gyda gweithredu ac arfer cydgynhyrchu’n digwydd ym mis Rhagfyr er mwyn datblygu’r hyn a ddysgir yn y gweminar rhagarweiniol. (Dydd Mercher 1af Rhagfyr yw’r dyddiad sydd gennym mewn golwg). Bydd gwasanaethau mentora ac ymgynghoriaeth ar gael ar gyfer nifer benodol o brosiectau sy’n deillio o’r hyfforddiant gweithredu, a gyllidir yn llawn trwy’r Rhaglen Ymwybyddiaeth o Ofalwyr.

Croeso ichi gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiadau ar: events@copronet.wales

 

Digwyddiadau

Bydd gwybodaeth am y set nesaf o ddigwyddiadau Ymwybyddiaeth Gofalwyr yn dod yn fuan