Adnoddau ar gyfer gofalwyr

CymraegEnglish

Helplines Gofalwyr a Chefnogaeth Ar-lein

Mae Carers UK yn cynnig gwasanaeth llinell gymorth gwybodaeth ac arweiniad. Mae'r Llinell Gymorth ar gael ar: 0808 808 7777 o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 6pm neu gall gofalwyr anfon e-bost at: Advice@carersuk.org

Gallwch gysylltu ag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn: Ffôn: 0300 772 9702 E-bost: wales@carers.org neu am wybodaeth gyffredinol: info@carers.org.

Am gymorth lleol a gyrchir trwy Bartneriaid Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr gweler isod - ‘Cefnogaeth leol’.

Mae Gofalwyr Cymru yn cynnig Gwasanaeth Cymorth Gwrando. Gall gofalwyr dderbyn cyfres o alwadau ffôn sy'n cynnig lle diogel i siarad am faterion y maen nhw'n eu hwynebu. Bydd gwirfoddolwyr hyfforddedig sydd hefyd â phrofiad gofalu yn galw ar amseroedd a drefnwyd ymlaen llaw. Gall gofalwyr hunangyfeirio at y gwasanaeth, neu gall gweithwyr proffesiynol, ffrindiau a theulu atgyfeirio, gyda chaniatâd y gofalwr. Cliciwch yma i ddarganfod mwy a gwneud atgyfeiriad.

Mae Carers UK yn cynnig fforwm ar-lein lle gall gofalwyr ofyn cwestiynau a chael cefnogaeth gan ofalwyr eraill. Ewch i'r fforwm yma.

Cefnogaeth gan y Cyngor

Mae gan bob cyngor ddyletswydd gyfreithiol i gynnig gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth. Cliciwch yma i gael rhestr o gynghorau lleol a'u gwefannau.

Cefnogaeth leol: Partneriaid Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr

Mae'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn cefnogi gofalwyr ar lefel leol trwy gynnig rhwydwaith unigryw o Bartneriaid Rhwydwaith. Mae'r partneriaid hyn yn wasanaethau lleol annibynnol i ofalwyr o bob oed. Mae yna hefyd lawer o bartneriaid rhwydwaith sy'n cynnig gwasanaethau yn benodol ar gyfer gofalwyr ifanc. Gall gofalwr ymweld â'r dudalen rhwydwaith leol yma a nodi eu cod post i ddod o hyd i'r gwasanaethau lleol yn eu hardal.

Gofalwyr Ifanc a Gofalwyr Oedolion Ifanc

Mae'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn cynnig gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth a chyfeiriadau ar gyfer gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion ifanc. Maent hefyd yn darparu canllawiau arfer gorau ac ymchwil i weithio gyda gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion ifanc.

Gofalwyr Oedolion

Mae'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr a Gofalwyr Cymru / Carers UK yn cynnig ystod eang o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth i ofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda gofalwyr.

Ewch i'r tudalennau cymorth a chyngor yn Gofalwyr Cymru yma.

Ewch i'r tudalennau cymorth a gwybodaeth yn Ymddiriedolaeth Gofalwyr yma.

Buddion, Cyllid ac Asesiadau

Mae Gofalwyr Cymru yn cynnig ystod o daflenni ffeithiau a gwybodaeth ar hawlio budd-daliadau drostyn nhw eu hunain neu'r person maen nhw'n gofalu amdano. Mae'r rhain yn cynnwys Lwfans Gofalwr, Lwfans Byw i'r Anabl, Taliad Annibyniaeth Bersonol a Lwfans Presenoldeb.

Mae ganddyn nhw hefyd daflenni ffeithiau a chanllawiau i asesiadau fel Asesiad Anghenion Gofalwr.

Cliciwch yma i weld y dudalen taflen ffeithiau.

Mae'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn cynnig cyfres o adnoddau ar fudd-daliadau, gan gynnwys cyfrifiannell budd-daliadau, cyngor ar gymorth ariannol gan gynnwys grantiau a help gyda chostau gwresogi a chymorth ariannol brys.

Cliciwch yma i gael y dudalen arian a budd-daliadau.

Cerdyn Brys a Cherdyn Gofalwr Ifanc

Cerdyn Brys Gofalwyr

Cyflwynodd Gofalwyr Cymru gerdyn argyfwng y gall gofalwyr o bob oed ei gario gyda nhw i adael i weithwyr brys wybod eu bod yn ofalwr pe bai damwain, salwch neu argyfwng arall yn digwydd iddynt ac aethant yn analluog. Mae'r cerdyn yn rhad ac am ddim a gellir gofyn amdano trwy ffonio Gofalwyr Cymru ar: 029 2081 1370 neu anfon e-bost atom info@carerswales.org.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc

Mae'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi cyflwyno Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc (YCID) yng Nghymru. Mae'r cerdyn hwn yn helpu i gefnogi gofalwyr ifanc trwy adael i weithwyr proffesiynol, gan gynnwys meddygon, fferyllwyr ac athrawon eu hadnabod a'u cefnogi'n briodol. Mae'r cynllun yn cael ei redeg mewn partneriaeth â chynghorau ledled Cymru. Y cynghorau sy'n cymryd rhan ar hyn o bryd yw:

 • Ceredigion
 • Torfaen
 • Ynys Môn
 • Gwynedd
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Wrecsam
 • Blaenau Gwent
 • Abertawe
 • RhCT
 • Casnewydd


Os yw'r gofalwr ifanc rydych chi'n ei gefnogi yn byw yn un o'r ardaloedd cyngor lleol hyn, gallant gysylltu â'r cyngor yn uniongyrchol i ofyn am gerdyn adnabod Gofalwyr Ifanc. Gweler y ddolen yn yr adran ‘cynghorau’ uchod am fanylion cyswllt pob cyngor.

Lles a Gweithgareddau

Mae partneriaid Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn cynnig amrywiaeth o sesiynau lles a gweithgaredd i helpu i gefnogi gofalwyr yn eu hardal leol. Mae pob partner rhwydwaith yn cynnig cefnogaeth a gweithgareddau gwahanol. Ewch i’r ddolen uchod yn yr adran ‘Cymorth Lleol’ i ddod o hyd i’r Partner Rhwydwaith lleol a’r gweithgareddau cyfredol a gynigir ym mhob ardal.

Mae Gofalwyr Cymru yn cynnig ystod o weithgareddau cymorth a lles ar-lein i ofalwyr. Mae'r rhain yn cynnwys sesiynau Fi Amser - sesiynau ar-lein sy'n ymdrin â gweithgareddau gan gynnwys sesiynau cymorth seicolegol ar feysydd fel rheoli straen a phryder a magu hyder a hunan-barch. Mae yna hefyd sesiynau mewn ioga, ymwybyddiaeth ofalgar, dawns, crefft, natur a gweithgareddau hamddenol a chysylltiol eraill i ofalwyr.

Mae sesiynau Gofal am Gwpanau yn gyfle i gael sgwrs anffurfiol â gofalwyr eraill ar-lein.

Mae gan Ofalwyr Cymru hefyd ganolbwynt lles gydag adnoddau a fideos i helpu i gefnogi gofalwyr gyda'u lles.

Am fwy o wybodaeth ewch i'r tudalennau lles yn Gofalwyr Cymru yma.