The Open University in Wales and Carers Trust Wales are pleased to invite you to the launch of a new, free online course for carers: What about me? – A personal development course for carers in Wales.  

On: Friday 13 November 

At: Acton Community Resource Centre, Overton Way, Wrexham LL12 7LB 

Time: From 1.30pm - 3.30pm (official launch at 2.30pm)  

What about me? is a 5 hour, introductory level course which can be studied in Welsh and English at any time on OpenLearn Cymru.  This short course has been developed from our experience of working with carers and supporting them with their studies. It is designed for carers of any age and ability and helps carers to recognise and reflect on their skills and experiences. The course also includes carers from Wales sharing their own experiences of balancing their caring responsibilities with education and employment. Please join us at this launch event to find out more about the course and how it can be used for free by carers groups or carers studying on their own.  

We are delighted that the course will be launched by Lesley Griffiths AM and there will be an opportunity to hear from carers, The Open University and Carers Trust Wales.  Refreshments will be available. Please come along anytime from 1.30pm to find out more about the new course and our work; the official launch will begin at 2.30pm. The event is free to attend and open to all.

To confirm your place please register here

Mae'n bleser gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru eich gwahodd i lansiad cwrs ar-lein newydd am ddim i ofalwyr: Beth amdana i? - Cwrs datblygiad personol i ofalwyr yng Nghymru.  

Ar: Ddydd Gwener 13 Tachwedd

Yn: Canolfan Adnoddau Cymunedol Acton, Overton Way, Wrecsam LL12 7LB

Amser: Rhwng 1.30pm - 3.30pm (lansiad swyddogol am 2.30pm)

Mae Beth amdana i? yn gwrs pump awr ar lefel ragarweiniol y gellir ei astudio yn Gymraeg a Saesneg ar unrhyw adeg ar OpenLearn Cymru. Mae'r cwrs byr hwn wedi'i ddatblygu o'n profiad o weithio gyda gofalwyr a rhoi cymorth iddynt gyda'u hastudiaethau. Mae wedi ei gynllunio ar gyfer gofalwyr o bob oed a gallu ac mae'n helpu gofalwyr i gydnabod eu sgiliau a'u profiadau a myfyrio arnynt. Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys gofalwyr o Gymru sy'n rhannu eu profiadau eu hunain o gydbwyso eu cyfrifoldebau gofalu gydag addysg a chyflogaeth. Ymunwch â ni yn y digwyddiad lansio hwn i ddysgu mwy am y cwrs a sut y gall grwpiau gofalwyr neu ofalwyr sy'n astudio yn unigol ei ddefnyddio am ddim.  

Mae'n bleser gennym groesawu Lesley Griffiths AC i lansio'r cwrs a bydd cyfle i glywed gan ofalwyr, Y Brifysgol Agored ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru. Bydd lluniaeth ar gael. Galwch heibio unrhyw bryd o 1.30pm ymlaen i ddysgu mwy am y cwrs newydd a'n gwaith; bydd y lansiad swyddogol yn dechrau am 2.30pm. Mae'r digwyddiad hwn am ddim ac yn agored i bawb, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn gallu ymuno â ni.  

I gadarnhau eich lle cofrestrwch yma