Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Lansio cynllun Cerdyn Adnabod Cenedlaethol i gefnogi gofalwyr ifanc

CymraegEnglish

Heddiw, mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn croesawu lansio, yng Ngheredigion, eu Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc cyntaf, rhan o gynllun cenedlaethol newydd i sicrhau bod gofalwyr ifanc yn cael y gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu a’r gefnogaeth maen nhw ei hangen.

Datblygwyd y cynllun Cerdyn Adnabod, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, ar ffurf partneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a phob awdurdod lleol ar draws Cymru, yn gweithio i brofi a datblygu trefn genedlaethol ar gyfer gwella profiadau  gofalwyr ifanc mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg.

Bydd y Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc yn darparu ffoto-adnabyddiaeth ar gyfer unrhyw ofalydd ifanc 18 oed neu iau a hoffai gael un. Bydd hyn yn eu galluogi i adnabod eu hunain yn rhwydd i weithwyr proffesiynol heb orfod rhannu manylion personol am eu rôl ofalu. Bydd y Cerdyn Adnabod yng Ngheredigion yn cynnwys gostyngiadau a buddion lleol i gydnabod y cyfraniadau arwyddocaol a wneir gan eu gofalwyr ifanc lleol.

Bydd pob cerdyn yn dangos y logo gofalwyr ifanc cenedlaethol, a ddyluniwyd gan y gofalwyr ifanc Ffion Harding o Bowys a Hannah Mushrow o Sir y Fflint. Enillodd y ddwy gystadleuaeth genedlaethol yn 2019, a farnwyd gan banel yn cynnwys Julie Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, a gofalwyr ifanc.

Heddiw, Ceredigion yw’r awdurdod lleol cyntaf i lansio Cerdyn Adnabod yn ffurfiol fel rhan o’u dull rhagweithiol o sicrhau bod gofalwyr ifanc yn  cael eu blaenoriaethu a’u cefnogi’n effeithiol.

Yn 2020-21, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ariannu adnoddau dwyieithog a gyd-gynhyrchwyd gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru gyda gofalwyr ifanc a gweithwyr proffesiynol.

Bydd yr adnoddau, gan gynnwys animeiddiad a chyfres o ganllawiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol a gofalwyr, yn helpu gwella dealltwriaeth a chydweithio rhwng gofalwyr ifanc a gweithwyr proffesiynol. Mae pob un ohonynt ar gael erbyn hyn yn

carers.org/YCID

Mae’r rhain yn ychwanegu at yr adnoddau addysg ac ysgolion i gefnogi gofalwyr ifanc ac a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, a lansiwyd ym mis Medi.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan:

“Cafodd y pandemig presennol – ac mae’n parhau i gael – effaith fawr ar bob un ohonom, gan gynnwys gofalwyr ifanc Cymru.

“O gydbwyso gwaith gofalu yn ystod cyfnod clo cenedlaethol tra’n gwneud gwaith ysgol gartref a chyflawni tasgau hanfodol fel siopa – rwyf yn ymwybodol iawn pa mor anodd fu eu sefyllfa. Dyna pam rwyf yn credu fod Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc mor bwysig, rydym am i ofalwyr ifanc gael eu cydnabod, eu helpu a’u cefnogi i allu derbyn gwasanaethau lle bynnag a phryd bynnag maen nhw eu hangen.

“Rwyf yn falch y gallwn, gyda chefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a £200,000 o arian gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol gynllunio a phrofi syniadau newydd ar gyfer Cerdyn Adnabod, edrych ymlaen at weithredu model cenedlaethol ledled Cymru erbyn diwedd 2022 a dilyn arweiniad Cyngor Sir Ceredigion yn y lansiad heddiw.”

Dywedodd Kate Cubbage, Pennaeth Materion Allanol ar gyfer Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru:

“Mae gofalwyr ifanc wedi hen ofyn am Gerdyn Adnabod i’w cefnogi yn eu rôl ofalu ac i ofyn am help pan maen nhw ei angen.

“Rydym yn falch iawn fod Cyngor Sir Ceredigion heddiw wedi lansio’r Cerdyn Adnabod cyntaf oll o dan y model cenedlaethol newydd ac edrychaf ymlaen at weld pob rhan o Gymru yn cael Cerdyn Adnabod  erbyn 2022.

“Bydd y cerdyn a’r adnoddau ategol yn helpu ymrymuso gofalwyr ifanc i siarad yn agored gyda gweithwyr iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg am eu hanghenion. Hefyd, bydd yr adnoddau yn rhoi’r arfau sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol i adnabod gofalwyr ifanc a rhoi iddyn nhw’r parch, y wybodaeth a’r gefnogaeth maen nhw eu hangen a’u haeddu.”

Wrth gyfeirio at y lansiad, dywedodd Judy Thomas o Fferyllfa Gymunedol Cymru:

 “Mae’r rhwydwaith fferyllfeydd cymunedol cyfan yng Nghymru yn falch iawn fod y cynllun Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc wedi dechrau cael ei gyflwyno ar draws Cymru, gan ddechrau yng Ngheredigion. Mae hwn yn ateb blaengar a synhwyrol i broblem fawr sy’n wynebu fferyllwyr cymunedol yn ogystal â phobl ifanc a’r bobl maen nhw’n gofalu amdanynt, ac mae Fferyllfa Gymunedol Cymru wrth ei fodd ein bod wedi helpu cyd-gynhyrchu cerdyn ddylai gael ei ddefnyddio gan bawb sydd ei angen.”

Ychwanegodd Catherine Hughes, Eiriolydd Gofalwyr, Cyngor Sir Ceredigion:

“Wrth i Geredigion lansio’r Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc Cenedlaethol cyntaf, rydym yn croesawu’n fawr yr adnoddau a deunyddiau ategol gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru fydd yn cael eu defnyddio gyda’r cynllun Cerdyn Adnabod  Gofalwyr Ifanc.

“Datblygwyd y fenter hon mewn partneriaeth â gofalwyr ifanc, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol. Rydym yn falch iawn o allu defnyddio’r adnoddau ategol hyn gyda’r Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc er mwyn hyrwyddo a galluogi gofalwyr ifanc i gael y gydnabyddiaeth, y wybodaeth a’r gefnogaeth y gallent fod eu hangen.”

Ychwanegodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru:

"Rwyf yn croesawu’r Cerdyn Adnabod yn fawr, gan fod gofalwyr ifanc wedi dweud wrtha i y bydd yn eu helpu gyda’u bywydau bob dydd, o ysgol i siopa. Mae llawer o ofalwyr ifanc yn falch o’u rôl ofalu, ond yn aml mae angen dealltwriaeth a chefnogaeth ychwanegol arnynt gan wasanaethau a’r gymuned ehangach. Gall y cerdyn hwn chwarae rhan yn helpu gyda hyn ac roeddwn wrth fy modd o fod yn rhan o ddewis y logo buddugol llachar, llawn hwyl, a ddyluniwyd gan 2 ofalydd ifanc.”

Topics

Wales / Young carers

 

Related news