Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn cefnogi Llywodraeth Cymru i ddosbarthu gwerth £1m o grantiau i helpu gofalwyr di-dâl sy’n dioddef caledi

Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn darparu buddsoddiad o £1m mewn cynllun ar gyfer Cymru gyfan er mwyn ceisio lleddfu’r caledi y mae miloedd o ofalwyr ledled Cymru yn ei wynebu ar hyn o bryd.

Pwrpas y gronfa newydd yw sicrhau y gall gofalwyr di-dâl yng Nghymru dderbyn cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer eu rôl ofalu trwy fanteisio ar grantiau lleol gwerth hyd at £300 y gofalydd. Bydd y gronfa yn gweithio’n unol â thair Blaenoriaeth Weinidogol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gofalwyr:

  • Cefnogi bywyd law yn llaw â gofalu
  • Adnabod a chydnabod gofalwyr
  • Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth

Caiff y cynllun grantiau newydd ei ddarparu trwy Bartneriaid Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr er mwyn sicrhau y gall gofalwyr ymhob rhan o Gymru dderbyn grantiau a gwasanaethau argyfwng i sicrhau eu bod yn cadw’n ddiogel, cynnes ac wedi’u cysylltu dros y gaeaf.

Dywedodd Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru , Simon Hatch:

“Mae cyhoeddiad cyllido heddiw yn gam pwysig tuag at gydnabod a mynd i’r afael â’r pwysau gwirioneddol a chynyddol sy’n wynebu miloedd o ofalwyr di-dâl ledled Cymru.

“I lawer o ofalwyr, cafodd y pandemig hwn effaith amlwg a negyddol ar eu hiechyd, llesiant a sicrwydd ariannol. Wrth inni nesu at yr hyn sy’n debygol o fod yn aeaf heriol iawn i’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ein cymunedau a phobl ledled Cymru rydym yn falch iawn y gall Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru  a’n Partneriaid Rhwydwaith weithredu’n gyflym i gael y grantiau hanfodol hyn i’r bobl sydd fwyaf eu hangen.

“Rydym yn croesawu buddsoddiad Llywodraeth Cymru i gefnogi gofalwyr sy’n wynebu caledi ariannol ac edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw i sicrhau bod pob gofalydd yn cael y gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu a’r gefnogaeth maen nhw ei hangen.”

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan:

“Rydym yn ddiolchgar iawn i’r fyddin enfawr, ymroddedig o ofalwyr di-dâl yng Nghymru sydd wedi gwneud cymaint i ofalu am eraill yn ystod y pandemig.

“Rydym wedi gweld gofalwyr di-dâl yn gweithio oriau hirach ac mae’r pandemig wedi ei gwneud yn anoddach i ofalwyr ymdopi gyda’u swyddogaeth ofalu ochr yn ochr â byw eu bywyd nhw eu hunain. Mae rhai yn ei chael yn anodd ymdopi gyda chostau ychwanegol COVID-19 a nod y Gronfa Gymorth i Ofalwyr yw helpu i liniaru peth o’r pwysau ychwanegol, diangen hwn.

“Rwy’n edrych ymlaen at siarad gyda gofalwyr a’u cynrychiolwyr fel rhan o’n hymgynghoriad ar gynllun cenedlaethol newydd. Rwy’n annog unrhyw un sy’n gofalu i gyflwyno eu barn.”

Bydd mwy o fanylion am sut all gofalwyr fanteisio ar y cynllun hwn ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gynnar ym mis Tachwedd 2020

Topics

Wales

 

Related news