Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Gwneud beth sy’n wirioneddol bwysig mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru – sut allwn ni wneud iddo ddigwydd gyda’n gilydd?

Pan gafodd gwraig Dafydd* ddiagnosis dementia dair blynedd yn ôl, trodd at ei wasanaeth gofalwyr lleol ac fe’i cyflwynwyd i weithiwr cymorth dementia a’i helpodd i gael gafael ar grantiau ac egwylion byr, ei groesawu i sesiynau cymorth cymheiriaid a’i helpu gyda chynllunio cyfreithiol ac ariannol ar gyfer y dyfodol.

“Wn i ddim sut fyddwn i wedi ymdopi oni bai am y gweithiwr cymorth”

(Dafydd, Gofalydd gwraig â dementia)

Mae Dafydd a gofalwyr di-dâl eraill ledled Cymru yn cael eu cefnogi gan Bartneriaid Rhwydwaith sy’n darparu cefnogaeth ar gyfer yr heriau emosiynol, ymarferol ac iechyd y gall gofalu am aelod o’r teulu eu creu, ond nid yw gormod o ofalwyr: 

  • yn ymwybodol o’u hawliau
  • yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth iawn ar yr adeg iawn
  • yn gallu dod o hyd i’r cymorth sydd ei angen arnynt i gynnal eu hiechyd a’u llesiant eu hunain.

Os ydych yn ofalydd, cewch fanylion eich Partner Rhwydwaith lleol yma.

Yn 2014, pasiodd Cymru ddeddfwriaeth sydd erbyn hyn yn sail i hawliau gofalwyr, ond gwyddom fod llawer o ofalwyr yn aml yn ei chael yn anodd ymdopi a dywedant wrthym yn aml eu bod:

  • wedi ymlâdd o beidio cael seibiant
  • yn ei chael yn anodd cadw swydd a gwneud gwaith gofalu, neu’n
  • dioddef iechyd meddwl gwael.

Gellid dadlau mai clywed gan bobl am eu profiad o geisio cael gafael ar y gofal a’r gefnogaeth sydd ar gael yng Nghymru yw’r unig ffordd o asesu a ydym yn cyflawni’r hyn yr oeddem yn gobeithio ei gyflawni yn y Ddeddf. Ni allwn ond barnu cymdeithas yn ôl y ffordd mae’n trin aelodau mwyaf bregus y gymuned.

Os ydych yn ofalydd, darllenwch fwy am Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’ch hawliau yma.

O Fedi 21 i 24, bydd pymtheg aelod o’r cyhoedd yn cymryd rhan yn Rheithgor y Bobl Mesur y Mynydd. Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn aelod balch o’r grŵp llywio ar gyfer y prosiect hwn sy’n casglu storïau gofalwyr di-dâl a phobl sy’n derbyn gofal a chefnogaeth a gwasanaethau yng Nghymru.

Yn ystod y digwyddiad digidol wythnos o hyd  bydd Rheithgor y Bobl yn derbyn tystiolaeth gan ‘dystion’ fydd yn cynnwys ein Partner Rhwydwaith Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS), fydd yn siarad am eu gwasanaeth egwylion byr llwyddiannus a hyblyg ar gyfer gofalwyr, ynghyd â Credu, fydd yn rhannu eu harferion arloesol ym Mhowys.

Yn ogystal â gwrando bydd rheithwyr hefyd yn herio, a diau y byddant yn gofyn cwestiynau anodd i bobl sy’n chwarae rôl yn cynllunio a darparu’r gwasanaethau yr ydym yn dibynnu arnynt er mwyn gallu gofalu am ein rhiant sydd â dementia efallai, neu ein plant sydd angen cymorth gyda symudedd, neu hyd yn oed ni’n hunain fel gofalwyr.

Mae Mesur y Mynydd yn gyfle unigryw inni ddathlu sut mae gofalwyr fel Dafydd yn cael eu cefnogi yng Nghymru, a chael sgyrsiau agored a gonest am weithio gyda’n gilydd i wneud yn siŵr fod pob gofalydd yn cael eu cefnogi i gyflawni’r pethau sydd bwysicaf iddyn nhw.

Lawr lwythwch y rhaglen a gwyliwch y sesiynau yn fyw ar-lein trwy fynd i www.mtm.wales. Ymunwch â’r sgwrs ar Facebook a Twitter gan ddefnyddio’r hashnod, a chofiwch dagio @CarersTrustWal hefyd.

*Newidiwyd yr enw er mwyn gwarchod preifatrwydd.

 

Related news