Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Cefnogi gofalwyr i gyflawni eu huchelgeisiau mewn addysg uwch

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru mewn partneriaeth â phob partneriaeth Estyn yn Ehangach yng Nghymru wedi cyhoeddi Mynd yn Ymhellach: Arweiniad i ofalwyr i brifysgolion yng Nghymru, cyhoeddiad gwerthfawr a defnyddiol ar gyfer gofalwyr o bob oed sy’n ystyried addysg uwch.

Dangosodd astudiaeth a gynhaliwyd gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr a Phrifysgol  Nottingham yn 2013 fod gofalwyr 4 gwaith yn fwy tebygol o adael y brifysgol na myfyrwyr heb gyfrifoldebau gofalu. Yn fwy diweddar, yn ystod yr haf eleni, dangosodd arolwg Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar brofiadau gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn ystod y gwarchae fod 36% o oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn dweud fod eu haddysg yn dioddef, a’i fod wedi effeithio ar eu gobeithion a’u cyfleoedd i’r dyfodol. Mae’r dystiolaeth hon yn dangos fod gofalwyr o bob oed angen gallu manteisio ar gefnogaeth ychwanegol er mwyn iddynt allu gwireddu eu nodau haddysgol.

Fel rhan o’n prosiect Mynd Ymhellach, a ariannwyd gan Sefydliad Waterloo, gweithiodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru gyda phob un o’r 9 prifysgol yng Nghymru a’r 3 partneriaeth Estyn yn Ehangach i roi systemau a pholisÏau syml ar waith sydd wedi gwneud argraff gadarnhaol, gynaliadwy ar ddeilliannau a phrofiadau gofalwyr mewn addysg uwch yng Nghymru. Cafodd y gwaith hwn effaith wych ar ofalwyr sy’n mynd i’r brifysgol ac sy’n cael cefnogaeth. Dywedodd myfyriwr sy’n mynd i Brifysgol Bangor:

“Mae bod yn ofalydd llawn-amser ac yn fyfyriwr llawn-amser yn anodd ac mae’n cymryd math arbennig o berson, ond mae staff prifysgolion yn gefnogol iawn ac fe wnânt bopeth allant i wneud pethau ychydig yn haws.”

Penllanw ein gwaith mewn partneriaeth â phob sefydliad addysg uwch yng Nghymru yw cyhoeddi ein cyhoeddiad pwysig “Mynd yn Ymhellach: Arweiniad i ofalwyr i brifysgolion yng Nghymru” sy’n rhoi i ofalwyr di-dâl o bob oed y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i ystyried gwneud cais i astudio yn y brifysgol. Mae Simon Hatch, cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn pwysleisio pwysigrwydd yr adnodd hwn:

‘Mae llawer o bobl ifanc yn parhau i ofalu am aelod o’r teulu neu gyfaill tra’u bod i ffwrdd yn y brifysgol, ond mae llawer yn ail-feddwl ac yn poeni am adael cartref a gadael eu rôl ofalu. Mae’r arweiniad hwn yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth sy’n helpu gofalwyr i adnabod y cyfleoedd a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt os ydynt yn penderfynu symud ymlaen at addysg uwch.”

Yr adnodd hwn yw’r cyntaf o’i fath i gynnig gwybodaeth holistaidd am y gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr sy’n gwneud cais i astudio yn y brifysgol, cyn cael eu derbyn ac yn ystod eu cyfnod mewn addysg uwch. Gobeithiwn y bydd yr arweiniad yn offeryn hynod ddefnyddiol i unrhyw sefydliad sy’n gweithio gyda gofalwyr, gan gynnwys ysgolion, colegau ac elusennau sy’n cefnogi pobl gyda’u dyheadau addysgol. 

Trwy’r arweiniad hwn gobeithiwn roi gwybod i ac annog llawer mwy o ofalwyr i ehangu eu gorwelion a theimlo’n hyderus y gallant, gyda chefnogaeth, lwyddo yn y brifysgol.

-diwedd-

Mae datganiad i'r wasg Saesneg ar gael yma.

Topics

Wales / Young adult carers / Young carers / education

 

Related news