Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Sefydliadau’n cydweithio i’w gwneud hi’n haws i ofalwyr di-dâl gael gafael ar feddyginiaethau ledled Cymru yn ystod y pandemig COVID-19

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, Fferylliaeth Gymunedol Cymru, Gofalwyr Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi datblygu cyfres o adnoddau i gefnogi gofalwyr di-dâl – y rheini sy’n cefnogi ffrind neu aelod o’r teulu sydd, oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed i sylwedd, yn methu ag ymdopi heb eu cefnogaeth – i allu cael gafael ar feddyginiaethau hanfodol yn haws yn ystod y pandemig COVID-19.

Yn ystod wythnosau diweddar, mae gofalwyr di-dâl wedi disgrifio sefyllfa lle y maen nhw’n wynebu amrywiaeth gynyddol o bwysau, gan gynnwys ei chael hi’n anodd trefnu slotiau danfon meddyginiaethau ac ymdopi â chiwiau hir yn y fferyllfa o ganlyniad i’r mesurau cadw pellter cymdeithasol angenrheidiol. Mae hyn wedi achosi i rai gofalwyr deimlo’n bryderus ac yn rhwystredig ynglŷn â’u gallu i gael gafael ar feddyginiaethau pan fo’u hangen arnyn nhw.

Hefyd, mae nifer gynyddol o ofalwyr ifanc wedi dweud eu bod nhw’n cael gwrthod mynediad i fferyllfeydd, sy’n achosi gofid i deuluoedd os mai gofalwr ifanc yw’r unig un sy’n gallu casglu presgripsiwn.

Meddai Simon Hatch, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru:

“Mae Partneriaid Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, sef elusennau lleol sy’n gweithio’n uniongyrchol â gofalwyr di-dâl, wedi dweud wrthym ni bod cael gafael ar feddyginiaethau wedi achosi straen a phryder penodol i lawer o ofalwyr di-dâl dros yr ychydig wythnosau diwethaf.

“Ar adeg pan y mae gofalwyr di-dâl dan bwysau emosiynol, corfforol ac ariannol ychwanegol, mae’n bwysig nad ydyn nhw’n wynebu rhwystrau ychwanegol rhag cael gafael ar feddyginiaethau y maen nhw neu eu hanwyliaid yn dibynnu arnyn nhw.

“Mae’n bleser gennym ni ddweud ein bod ni wedi arwain partneriaeth sydd wedi datblygu offerynnau i helpu gofalwyr a fferyllwyr i gydweithio i wneud yn siŵr bod pawb sydd angen cael gafael ar feddyginiaethau’n gallu gwneud hynny mor rhwydd â phosibl.”

Mae Claire Morgan, Cyfarwyddwr Gofalwyr Cymru, yn ychwanegu:

“Mae Gofalwyr Cymru wedi clywed dro ar ôl tro oddi wrth ofalwyr di-dâl am yr anawsterau y mae’r pandemig presennol yn eu creu iddyn nhw wrth ofalu am aelodau o’u teulu a ffrindiau.

“Mae’n bleser gennym ni weithio mewn partneriaeth i gefnogi gofalwyr i gael gafael ar feddyginiaethau yn yr amser heriol hwn.”

Mae timau fferyllol wedi gorfod addasu’n gyflym i sicrhau bod pobl yn gallu parhau i gael budd o fferylliaeth gymunedol yn ystod y pandemig. Mae’r newidiadau angenrheidiol sydd wedi’u gwneud wedi effeithio ar bawb sy’n mynychu fferyllfeydd cymunedol, gan gynnwys gofalwyr di-dâl.

Yr wythnos hon, mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, Fferylliaeth Gymunedol Cymru a Gofalwyr Cymru wedi ysgrifennu at fferyllwyr ledled Cymru i fanylu ar bethau syml y gellir eu rhoi ar waith i wella profiadau gofalwyr a’u gallu i gael gafael ar y meddyginiaethau sydd eu hangen arnyn nhw. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Rhoi cefnogaeth a gwybodaeth benodol i gynorthwyo gofalwyr di-dâl yn y siop
 • Caniatáu i ddau o bobl fod yn y siop pan nad oes gan y gofalwr unrhyw ddewis ond mynd â’r person y mae’n gofalu amdano/amdani gyda nhw i mewn i’r fferyllfa
 • Ystyried blaenoriaethu gofalwyr di-dâl pobl agored i niwed / sy’n cael eu gwarchod i gael slotiau danfon meddyginiaethau
 • Cydnabod mai gofalwyr ifanc, i rai teuluoedd, yw’r unig bobl ar yr aelwyd sy’n gallu casglu meddyginiaethau

Meddai Elen Jones, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol yng Nghymru:

“Rydyn ni’n cydnabod cyfraniad sylweddol gofalwyr di-dâl at iechyd a gofal cymdeithasol ac rydyn ni’n gwerthfawrogi eu cefnogaeth bwysig i bobl sydd angen meddyginiaeth reolaidd.

“Rydyn ni felly’n falch iawn o fod yn rhan o’r dull hwn o weithredu mewn partneriaeth i annog gwell dealltwriaeth o’r galw presennol, na welwyd mo’i fath o’r blaen, sy’n wynebu gofalwyr a fferyllwyr.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd hyn yn cefnogi parhad gofal i bobl y mae gofalwyr di-dâl yn gofalu amdanyn nhw ledled Cymru.”

Meddai Judy Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Contractwyr, Fferylliaeth Gymunedol Cymru:

“Mae Fferylliaeth Gymunedol Cymru wedi cydnabod ers tro yr angen i weithio’n sensitif ac yn rhagweithiol â gofalwyr i helpu i ddosbarthu meddyginiaethau i gleifion sydd, yn aml, yn agored i niwed.

“Mae’r gyfres hon o adnoddau yn gam mawr ymlaen ac rydyn ni’n falch o fod yn rhan o’u datblygu i gefnogi gofalwyr i ddeall fferylliaeth gymunedol yn well a chefnogi timau fferylliaeth gymunedol i ddeall gofalwyr yn well.”

Mae canllaw hefyd wedi’i gyhoeddi i gefnogi gofalwyr di-dâl i wneud yn fawr o’u tîm fferyllol. Mae’n cynnig awgrymiadau defnyddiol ar gyfer gofalwyr, gan gynnwys:

 • Archebu presgripsiynau o leiaf saith diwrnod cyn bo’u hangen
 • Peidio ag archebu mwy o feddyginiaeth nag sydd ei hangen
 • Gwirio oriau dosbarthu cyn mynd i’r fferyllfa
 • Gofyn i’r teulu, ffrindiau neu grŵp gweithredu lleol helpu os nad ydych chi’n gallu casglu presgripsiwn ar eich rhan eich hun
 • Bod â chynllun wrth gefn rhag ofn y byddwch chi’n dod yn sâl ac yn methu â chasglu meddyginiaeth
 • Gofyn i’ch fferyllfa am gefnogaeth. Mae’n bosibl y byddan nhw’n awgrymu grŵp gwirfoddol lleol sy’n gallu helpu neu, mewn rhai achosion, drefnu i ddanfon meddyginiaeth
 • Gwneud yn siŵr eich bod chi’n gwybod enw llawn, cyfeiriad a dyddiad geni unrhyw un rydych chi’n casglu presgripsiwn ar eu rhan, a dod ag ID gyda chi i’r fferyllfa

Mae’n gallu bod yn anodd i weithwyr proffesiynol adnabod gofalwyr. Er mwyn brwydro yn erbyn hyn, mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Gofalwyr Cymru a Llywodraeth Cymru wedi datblygu llythyr ar gyfer gofalwyr o bob oedran sy’n esbonio pam y gallai fod angen cefnogaeth a dealltwriaeth ychwanegol arnyn nhw. Bydd y llythyr safonol hwn ar gael i awdurdodau lleol a gwasanaethau gofalwyr ledled Cymru i helpu mewn amgylchiadau lle nad oes yna unrhyw fodd arall o adnabod rhywun.

Meddai Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

“Mae gofalwyr di-dâl yn gwneud gwaith hanfodol yn ystod yr amser anodd hwn. Trwy weithio mewn partneriaeth, rydyn ni’n nodi’r gefnogaeth sydd ei hangen ar ofalwyr ifanc i’w helpu nhw i barhau i ddarparu’r gefnogaeth sydd ei gwir angen nawr ac yn y dyfodol.”

Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld ar-lein am yr ymgyrch hon i godi ymwybyddiaeth, yn carers.org/cymru/COVID19.

-diwedd-

Mae datganiad i'r wasg Saesneg ar gael yma.

Topics

Wales

 

Related news