Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Mae Mark Llewellyn yn ymuno â’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn Ymddiriedolydd Cymru a Chadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Cymru

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn falch iawn o gyhoeddi y penodwyd yr Athro Mark Llewellyn yn Ymddiriedolydd Cymru a Chadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Cymru.

Ag yntau’n Athro Polisi Iechyd a Gofal ym Mhrifysgol De Cymru, mae materion gofalwyr a’r trydydd sector yng Nghymru wedi bod yn ganolbwynt gwaith Mark ers blynyddoedd lawer. Mae ei waith yn edrych ar sut y gellir gwella perthnasoedd rhwng pobl, eu gofalwyr, a’r mudiadau lleol a chenedlaethol sy’n eu cefnogi.

Mae Mark yn edrych yn arbennig ar y ffyrdd y mae lleisiau gofalwyr yn cael eu clywed, ac ar faint o reolaeth sydd ganddynt ar y pethau sydd bwysicaf iddyn nhw. Ei brif nod yw gwneud yn fawr o’r cyfraniad cadarnhaol y gall data ymchwil a gwerthuso annibynnol ei wneud i brofiad bob dydd gofalwyr di-dâl ledled Cymru.

Mae’n byw yn Ne Orllewin Cymru gyda’i wraig a’i dri mab, ac mae’n gwirfoddoli yn y clwb criced lleol.

Mae’r rôl ddeuol yn yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn golygu y bydd Mark yn ymuno â’r Bwrdd Ymddiriedolwyr ac yn arwain Bwrdd Ymgynghorol Cymru, sy’n cynnwys gofalwyr, cydweithwyr ac aelodau rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr o fudiadau gofalwyr lleol. Mae’n ceisio sicrhau bod yr elusen yn cael ei rheoli’n dda a’i bod yn sicrhau canlyniadau ardderchog i ofalwyr di-dâl ledled Cymru.

Meddai Mark Llewellyn:

“Cefais fy nenu at wneud cais i’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn y rôl hon yn Ymddiriedolydd Cymru a Chadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Cymru oherwydd yr ymchwil a wneuthum ar faterion gofalwyr, a’r effaith gadarnhaol yr wyf yn gobeithio y gallaf ei chael ar waith y mudiad. Yn bennaf oll, byddaf yn gweithio i sicrhau bod Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn dechrau a gorffen ei waith yn canolbwyntio ar wella bywydau gofalwyr, oherwydd hebddynt byddai ein system ofal a chefnogaeth yn dymchwel.”

DIWEDD

Er mwyn cael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Mark Chandler, Swyddog Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn mchandler@carers.org a 07712 427808.

Mwy am yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr

Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yw’r elusen sy’n gweithredu yng ngwledydd Prydain i drawsnewid bywydau gofalwyr di-dâl ar draws gwledydd Prydain. Mae’n partneru gyda’i rwydwaith o fudiadau gofalwyr lleol i ddarparu cyllid a chefnogaeth, cyflwyno rhaglenni blaengar yn seiliedig ar dystiolaeth a chodi ymwybyddiaeth & dylanwadu ar bolisi. Gweledigaeth yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yw bod gofalwyr di-dâl yn cael eu clywed a’u gwerthfawrogi, ac y gallant dderbyn cefnogaeth, cyngor ac adnoddau i’w galluogi i fyw bywydau boddhaus.

I ddod o hyd i’ch mudiad gofalwyr lleol agosaf i gael cyngor a chefnogaeth, ewch i carers.org

 

Related news