Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn ymateb i Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

CymraegEnglish

Wrth ymateb i Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 a’r hyn y mae’n ei olygu i ofalwyr di-dâl, dywedodd Dr Catrin Edwards, Pennaeth Materion Allanol:

“Er bod llawer yn y Gyllideb Ddrafft hon sy’n dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ofalwyr di-dâl, mae hwn serch hynny yn gyfle a gollwyd i fabwysiadu dull mwy cynaliadwy o gefnogi gofalwyr di-dâl, sef conglfaen ein system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

“Rydym yn croesawu’r buddsoddiad cyfunol yn y Gronfa Cymorth Gofalwyr a’r Gronfa Seibiannau Byr yn 2023-24, a fydd yn caniatáu i filoedd yn fwy o ofalwyr di-dâl gymryd yr egwyl sydd ei angen arnynt o ofalu a chael mynediad at eitemau bob dydd hanfodol.

“Fodd bynnag, mae gofalwyr di-dâl yn dweud wrthym yn gyson eu bod angen mwy o arian a mwy o gefnogaeth ar gyfer y person y maent yn gofalu amdano.

“Mae cymorth i ofalwyr di-dâl yn ataliol ac yn gofyn am ddull gweithredu mwy hirdymor nag a nodir yn y Gyllideb Ddrafft hon. Mae hyn yn golygu buddsoddiad y mae mawr ei angen yn y system gofal cymdeithasol, yr ydym yn ei groesawu ar ffurf darparu’r Cyflog Byw Gwirioneddol i weithwyr gofal cymdeithasol, ond mae hefyd yn golygu defnydd creadigol o’r pwerau datganoledig presennol i hybu incwm yr un o bob saith gofalydd di-dâl sy'n dweud wrthym eu bod yn defnyddio banciau bwyd [gweler y nodiadau].

“Yn 2022 gwelsom Lywodraeth Cymru yn cyflwyno atodiad i’r rhai sy’n derbyn Lwfans Gofalwr. Ychwanegodd hyn i bob pwrpas at fframwaith budd-daliadau presennol Cymru a diogelwyd y gofalwyr di-dâl hynny ar fudd-daliadau’r wladwriaeth dros sydd fwyaf agored i’r argyfwng costau byw o ganlyniad i’r ffaith bod gwir angen diwygio’r system les a redir gan yn ganolog dros y DU.

“Er gwaethaf y dull blaengar yng Nghymru o gefnogi gofalwyr di-dâl yn ariannol yn 2022, nid yw’n ymddangos bod yr un cymorth rhagweithiol yn nodwedd o’r cymorth cyllid cyfiawnder cymdeithasol yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer y flwyddyn i ddod. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â hyn cyn y Gyllideb Derfynol y flwyddyn nesaf.”

Nodiadau

  • Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yw’r elusen sy'n gweithio i drawsnewid bywydau gofalwyr di-dâl ledled y DU.
  • Yng Nghymru mae'n partneru â'i rhwydwaith o sefydliadau gofalwyr lleol i ddarparu cyllid a chymorth, darparu rhaglenni arloesol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a chodi ymwybyddiaeth a dylanwadu ar bolisi.
  • Gweledigaeth yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yw bod gofalwyr yn cael eu clywed a’u gwerthfawrogi, gyda mynediad at gymorth, cyngor ac adnoddau i’w galluogi i fyw bywydau bodlon.
  • Yng Nghyfrifiad 2011, roedd tua 370,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru. Disgwylir i’r ffigur hwn fod yn uwch pan gyhoeddir data Cyfrifiad 2021 ar ofal di-dâl ym mis Ionawr 2023.
  • Canfu arolwg yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr ledled y DU o 2,675 o ofalwyr di-dâl yn hydref 2022 fod 1 o bob 7 gofalydd di-dâl wedi defnyddio banc bwyd. Mae'r ffigwr hwn yn codi i 1 o bob 5 ar gyfer gofalwyr di-dâl sy'n derbyn budd-dal y wladwriaeth, Lwfans Gofalwr. Darllenwch yr adroddiad yn Gymraeg ac yn Saesneg.
  • Darparodd Llywodraeth Cymru daliad untro o £500 i ofalwyr di-dâl a oedd yn derbyn Lwfans Gofalwr yn 2022. Roedd 57,000 o ofalwyr di-dâl yn gymwys ar gyfer y taliad hwn.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau cysylltwch â Dr Catrin Edwards, Pennaeth Materion Allanol Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, cedwards@carers.org a 07791667005.

Topics

Wales

 

Related news