Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Adroddiad: Gofalu Am Rywun Sy'n Byw  Dementia

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi lansio adroddiad newydd, yn manylu ar sut y gellid adnabod, parchu a chefnogi gofalwyr pobl sy’n byw â dementia yn well mewn amgylcheddau iechyd a gofal cymdeithasol.

Daw’r adroddiad hwn yn sgil cyfres o sesiynau bord gron, wedi’u gwesteio ar lefel genedlaethol a rhanbarthol yng Nghymru, ac a fynychwyd gan amrywiaeth eang o arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol yn maes dementia a gofal dementia. Ymhlith y sefydliadau a gynrychiolwyd oedd GIG Cymru, Sefydliad Shaw, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Bangor, Shared Lives Plus, Gofal Cymdeithasol Cymru a Chymdeithas Alzheimer Cymru.

Mae’r adroddiad yn nodi nifer o awgrymiadau a gododd dro ar ôl tro o’r tair sesiwn, ynglŷn â sut y gall y sector wella’r ffordd yn maen nhw’n cefnogi gofalwyr pobl sy’n byw â dementia, gan gynnwys:

  •  mwy o gydweithredu rhwng y trydydd sector, llywodraeth leol a darparwyr gwasanaeth
  • blaenoriaethu cefnogaeth trwy gyfrwng seibiannau a gofal ar ôl y pandemig
  • yr angen am gyllid mwy cynaliadwy i ddiwallu’r galw cynyddol am wasanaethau

Meddai Pennaeth Materion Allanol Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Kate Cubbage:

“Rydyn ni’n gwybod bod angen gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor priodol ar ofalwyr pobl sy’n byw â dementia ar bob cam o’u siwrnai ofalu, i’w helpu i ofalu’n effeithiol a byw bywydau iach a boddhaus eu hunain.

“Mewn partneriaeth ag Age Cymru, rydyn ni’n falch o fod yn datblygu amrywiaeth o adnoddau i helpu mwy o weithwyr proffesiynol mewn amgylcheddau iechyd a gofal cymdeithasol i ymgysylltu’n effeithiol â gofalwyr di-dâl a rhoi iddyn nhw’r gydnabyddiaeth a’r parch y maen nhw’n eu haeddu.”

Meddai Christopher Williams, Rheolwr Tîm Ymgysylltu Age Cymru:

“Mae gofalwyr di-dâl yng Nghymru wedi sicrhau bod rhai o’r aelodau mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas wedi’u cadw mor ddiogel â phosibl yn ystod pandemig Covid, ond rydyn ni’n gwybod bod yna lawer sydd ddim yn cael y gwasanaethau a’r cymorth y mae ganddyn nhw hawl i’w derbyn. Mae gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol mewn sefyllfa ddelfrydol i helpu i nodi’r gofalwyr hyn a rhoi gwybodaeth iddyn nhw, gan wella’r gofal y maen nhw’n gallu ei ddarparu i eraill a hefyd sicrhau eu bod yn cael y cyfle i ofalu am eu llesiant eu hunain hefyd.”

Cynhaliwyd y sesiynau bord gron fel rhan o brosiect a ddatblygwyd ochr yn ochr ag Age Cymru, gyda chefnogaeth ariannol oddi wrth Lywodraeth Cymru, â’r nod o gefnogi’n uniongyrchol gwaith nodi gofalwyr hŷn yn gynnar, yn ogystal â sicrhau bod lleisiau gofalwyr hŷn yn cael eu clywed trwy ein rhaglen genedlaethol. Mae’r adroddiad a ddaeth yn sgil y sesiynau bord gron hyn yn amlinellu sut y bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ac Age Cymru yn ymateb i’r dystiolaeth a gasglwyd trwy’r sesiynau bord gron hyn, gan gynnwys:

  •  Sefydlu sesiynau dysgu ar gyfer y rheini sy’n gweithio ym maes dementia a gofal dementia, fel y bydd modd rhannu technegau ac offerynnau newydd a’u mabwysiadu’n eang
  • Creu templed ‘proffil gofalwr’ ar gyfer gofalwyr, i’w rannu rhwng sefydliadau. Bydd hyn yn sicrhau bod y gweithwyr proffesiynol y mae gofalwyr yn gweithio â nhw’n gwybod am eu sefyllfa bersonol, ac yn sicrhau na fydd yn rhaid iddyn nhw esbonio’u hamgylchiadau drosodd a thro i unigolion newydd
  • Creu adnodd ‘sgyrsiau positif’ ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, lledaenu gwybodaeth am sut i gael sgyrsiau positif â gofalwyr, gan gynnwys geirfa o dermau meddygol sy’n gysylltiedig â dementia y gallai llawer o ofalwyr ei chael hi’n anodd eu deall.

Darllenwch ein hadroddiad yma.

Topics

Health / Older carers / Wales

 

Related news