Swyddog Prosiectau (Cymru)

CymraegEnglish

£26,789 pro rata, 0.8 FTE, bydd y patrwm gwaith yn cael ei gytuno

Beth rydym yn chwilio amdano?

Bydd y rôl yn gweddu i rywun sy’n drefnus, sy’n meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i ysgrifennu ystod o adnoddau addysgiadol. Bydd angen ichi fod yn frwdfrydig yn eich agwedd at eich gwaith, yn hyblyg ac yn mwynhau gweithio gyda phobl.

I fod yn Swyddog Prosiectau llwyddiannus yn yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, bydd gennych: (caiff y sgiliau a’r profiad canlynol eu hasesu yn y cyfweliad)

  • Profiad o arwain ar gydlynu mwy nac un prosiect, rhai ohonynt yn gymhleth
  • Profiad o oruchwylio elfennau allweddol o brosiectau, datblygu a chyflawni cynlluniau prosiect a monitro’r cynnydd wrth eu cyflawni
  • Sgiliau rheoli ac ymgysylltu â budd-ddeiliaid
  • Hyder i weithio ar eich liwt eich hun i symud gwaith yn ei flaen a rheoli gofynion croes
  • Sgiliau trefnu rhagorol a phwyslais cryf ar fanylion
  • Agwedd gadarnhaol a rhagweithiol at weithio gydag eraill
  • Profiad o lunio adroddiadau, arweinlyfrau a chyflwyniadau a hyder i rannu a hyrwyddo adnoddau trwy ddigwyddiadau a chyfarfodydd hyfforddiant ar-lein
  • Gwybodaeth weithiol o'r cyd-destun polisi, systemau a strwythurau datganoledig yng Nghymru, yn enwedig felly ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg

Pa wahaniaeth fyddwch chi’n ei wneud i Ofalwyr yng Nghymru?

Mae hwn yn gyfle ichi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau Gofalwyr yng Nghymru. Fel y prif bwynt cyswllt ar gyfer aelodau’r Grŵp Ymgysylltu Cenedlaethol i Ofalwyr byddwch yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi gofalwyr i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed ar lwyfan cenedlaethol. Bydd gennych hefyd rôl gefnogol mewn prosiect cenedlaethol rhwng Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i ddatblygu hyfforddiant ac adnoddau i wella profiadau gofalwyr di-dâl ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd gennych agwedd ragweithiol at gefnogi prosiectau, gan weithio gyda chydweithwyr ar draws yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr i gyflawni ystod eang o nodau prosiectau, a sicrhau bod gofalwyr a budd-ddeiliaid allweddol eraill yn gallu cyfrannu at, llywio a chefnogi gwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru.

Os yw hyn yn swnio fel chi, byddem yn falch iawn o glywed gennych. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl mae croeso ichi fy e-bostio i Kate Cubbage yn kcubbage@carers.org

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod derbyn mwy o geisiadau ar unrhyw adeg, unwaith y cawsom ddigon o geisiadau. Rydym yn eich cynghori i gyflwyno eich cais mor gynnar ag y gallwch i osgoi cael eich siomi.

Proffil rôl

Ffurflen gais

Holiadur monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth