Rheolydd Polisi, Ymchwil ac Ymgysylltu (Cymru)

CymraegEnglish

£30,328 pa

Beth rydym yn chwilio amdano?

Bydd y rôl yn gweddu i rywun sy’n drefnus, sydd â chefndir cryf mewn polisi ac ymchwil a’r gallu i gysylltu â rhwydwaith eang o fudd-ddeiliaid allanol. Bydd angen ichi fod yn frwdfrydig yn eich agwedd at eich gwaith, yn hyblyg ac yn mwynhau gweithio gyda phobl.

I fod yn Rheolydd Polisi, Ymchwil ac Ymgysylltu llwyddiannus yn yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, bydd gennych: (caiff y sgiliau a’r profiad canlynol eu hasesu yn y cyfweliad)

  • Sgiliau cyfathrebu cryf a’r gallu i gynhyrchu nifer o ddogfennau gwahanol gan gynnwys datganiadau polisi, argymhellion a darnau meddwl yn seiliedig ar dystiolaeth a lleisiau gofalwyr
  • Profiad o reoli ystod o berthnasoedd â budd-ddeiliaid allanol a hwyluso grwpiau cyfeiriol ac ymgynghorol
  • Gwybodaeth weithiol o'r cyd-destun polisi, systemau a strwythurau datganoledig yng Nghymru, yn enwedig felly ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg”
  • Profiad o gynllunio a chyflwyno ymchwil ansoddol a meintiol
  • Sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog a’r gallu i ddadansoddi a chyfathrebu gwybodaeth gymhleth mewn ffordd ddealladwy ar gyfer nifer o gynulleidfaoedd gwahanol
  • Y gallu i drefnu digwyddiadau a hwyluso grwpiau ffocws, gweithdai neu sesiynau hyfforddiant diddorol
  • Hyder i reoli rhaglen waith a llunio a thyfu prosiectau
  • Sgiliau trefnu cryf a’r gallu i gynllunio a blaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun fel rhan o dîm cydweithredol
  • Agwedd broffesiynol at waith a pharodrwydd i siarad yn onest ac i fod yn atebol
  • Mae’r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon

Pa wahaniaeth fyddwch chi’n ei wneud i Ofalwyr yng Nghymru?

Mae hwn yn gyfle ichi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau gofalwyr yng Nghymru. Fel yr arweinydd Polisi, Ymchwil ac Ymgysylltu ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yng Nghymru byddwch yn datblygu a chyflwyno rhaglen waith ddeinamig fydd yn gwella profiadau a deilliannau gofalwyr di-dâl. Byddwch yn creu cyfleoedd i ofalwyr gyfrannu at a llywio polisi ac arfer proffesiynol a datblygu perthnasoedd strategol i sicrhau bod gennym gorff cadarn o dystiolaeth i greu dadl ehangach o blaid newid.

Bydd gennych agwedd ragweithiol at gefnogi prosiectau, gan weithio gyda chydweithwyr ar draws yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr i gyflawni ystod eang o weithgareddau polisi, ymchwil ac ymgysylltu a sicrhau bod gofalwyr a budd-ddeiliaid allweddol eraill yn gallu cyfrannu at, llywio a chefnogi gwaith ehangach Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru.

Os yw hyn yn swnio fel chi, byddem yn falch iawn o glywed gennych. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl mae croeso ichi fy e-bostio i Kate Cubbage yn kcubbage@carers.org

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod derbyn mwy o geisiadau ar unrhyw adeg, unwaith y cawsom ddigon o geisiadau. Rydym yn eich cynghori i gyflwyno eich cais mor gynnar ag y gallwch i osgoi cael eich siomi.

Proffil rôl

Ffurflen gais

Holiadur monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth