Canfu ymchwil fod oedolion ifanc sy'n gofalu'n wynebu heriau sylweddol wrth fynd i'r brifysgol a pharhau ynddi.

Ar ôl gofyn i oedolion ifanc sy'n gofalu am yr hyn fyddai'n gwneud gwahaniaeth iddynt wrth ddechrau'r brifysgol, roedd modd i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru roi help llaw i 5 gofalwr o ledled Cymru i fynd i'r brifysgol, ar ffurf ‘pecyn i ddechreuwyr’.

Mae'r pecynnau i ddechreuwyr yn cynnwys sawl eitem tŷ y mae pobl yn eu cymryd yn ganiataol – dillad gwely, offer y gegin, llestri. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i'r derbynwyr boeni am fod ag amser y tu hwnt i ofalu i fynd i siopa na bod ag arian i brynu llwyth o bethau newydd, wrth baratoi i symud oddi cartref am y tro cyntaf.

Mae 30,000 o oedolion ifanc yng Nghymru yn gofalu ac mae'r ymchwil yn awgrymu eu bod yn llai tebygol o fynd i'r coleg neu'r brifysgol yn sgil yr effaith y caiff eu rôl ofalu ar eu bywyd. Ac i'r rheiny sy'n mynd i'r brifysgol, mae ymchwil UCM y DU yn awgrymu bod myfyrwyr sy'n gofalu'n wynebu trafferthion ariannol unwaith iddynt ddechrau eu cwrs. Mae'r pecynnau i ddechreuwyr yn ffordd o leddfu'r pwysedd ariannol y mae myfyrwyr sy'n gofalu yn ei wynebu. Bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru'n ymestyn cyrraedd y pecynnau i ddechreuwyr flwyddyn nesaf fel rhan o'i gwaith parhaus i roi cymorth i ofalwyr mewn addysg.

Meddai Kieron Rees, y Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, ‘Mae'r heriau mae gofalwyr yn eu hwynebu'n rhai go iawn a sylweddol, ac mae'n braf gennym wneud beth bynnag gallwn i helpu oedolion ifanc sy'n gofalu i gymryd eu camau cyntaf i mewn i addysg uwch.

‘Rydym yn dechrau gweld prifysgolion Cymru a'r tu hwnt iddi'n cydnabod yr anghenion a'r rhwystrau penodol mae gofalwyr yn eu hwynebu, ac ein rôl ni yw sicrhau bod prifysgolion yn mabwysiadu polisïau addas i ofalwyr ac yn rhoi cymorth iddynt er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cwblhau eu haddysg.’

Meddai Carmen Smith, Dirprwy Lywydd UCM Cymru, ‘Mae gofalwyr ifanc yn wynebu mwy o rwystrau na'r rhan fwyaf o bobl wrth gael mynediad i addysg a bydd UCM Cymru'n parhau i gefnogi myfyrwyr sy'n gofalu a phwyso am gymorth pellach ar eu cyfer.’