Arolwg ar gyfer gofalwyr 16 oed a throsodd

Mae’n bwysig fod gofalwyr yn cael yr egwylion a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt fel eu bod yn parhau’n ffit ac iach i wneud mwy o’r pethau sy’n bwysig iddynt.

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru holi gofalwyr pa fathau o egwylion byr, gofal seibiant neu ofal amgen sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf.

Mae ein harolwg ar gyfer gofalwyr 16 a throsodd ar gael yn:
 

Gofal a bywyd ar yr un pryd (CYM)

Gofal a bywyd ar yr un pryd (ENG)


Bydd yr arolwg hwn yn ein helpu i ddeall beth sy’n gweithio orau ichi. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i roi gwybodaeth i Lywodraeth Cymru ac i’w helpu i edrych ar y ffordd orau o ddarparu gwasanaethau seibiant ledled Cymru.

Pan ofynnir cwestiwn ichi yn yr arolwg hwn am “seibiant” gall hyn gynnwys:

  • Mynd i weithgareddau cymdeithasol gyda neu heb y person rydych yn gofalu amdanynt (gan gynnwys caffis dementia, grwpiau cefnogi gofalwyr, clybiau llyfrau, corau, grwpiau celf a chrefft ac ati)
  • Seibiant yn ystod y dydd (pan mae’r person(au) rydych yn gofalu amdanynt yn cael gofal yn eu cartref eu hunain neu mewn lleoliad arall)
  • Seibiant dros nos (pan mae’r person(au) rydych yn gofalu amdanynt yn cael gofal yn eu cartref eu hunain neu mewn lleoliad arall)
  • Egwylion penwythnos gyda neu heb y person rydych yn gofalu amdanynt
  • Gwyliau gyda neu heb y person rydych yn gofalu amdanynt


Gallwch dynnu eich cydsyniad yn ôl trwy gau’r arolwg a pheidio â’i ddanfon. Ni fyddwn yn gofyn am eich enw na chyfeiriad a bydd pob ymateb yn cael eu trin yn anhysbys.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr arolwg hwn mae croeso ichi gysylltu â Karen Wontner trwy ebost, trwy ffonio 029 2009 0087 neu trwy ysgrifennu at  Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, 3ydd Llawr, 33-35 Heol yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd CF11 9HB

 

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.