Bod bydd, mae miloedd o ofalwyr yn trafod a chyflenwi meddyginiaeth i aelod o'r teulu, cyfaill neu gymydog am eu bod yn ei chael yn anodd gwneud hynny drostynt eu hunain, oherwydd eu bod yn egwan, yn anabl, neu fod ganddynt broblemau iechyd meddwl neu salwch arall. 

Canllaw i ofalwyr ar reoli meddyginiaeth

Mewn ymateb uniongyrchol i hyn, yn Nhachwedd 2014, lansiodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru mewn partneriaeth â Fferylliaeth Gymunedol Cymru, cydweithwyr a gofalwyr 'Canllaw i Ofalwyr ar Reoli Meddyginiaeth: i Ofalwyr sy'n Oedolion a Gofalwyr Ifanc'. Dyma'r cyntaf o'i fath, wedi'i anelu'n benodol at ofalwyr di-dâl i'w helpu a'u cynorthwyo yn eu bywydau bob dydd. Mae'r llyfryn dwyieithog yn ymdrin â materion megis cymryd meddyginiaeth; archebu presgripsiwn; storio a thrafod diogel; mynd adref o'r ysbyty; adolygu'r defnydd o feddyginiaeth; gwasanaethau fferyllfa; sicrhau cydsyniad; cysylltiadau defnyddiol ac adran ar gwestiynau a ofynnir yn aml. 
 Mae'r llyfryn hwn bellach wedi ei addasu ar gyfer ei ddefnyddio yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, ac mae wedi cael ei groesawu fel ffynhonnell ar gyfer gwybodaeth a chyngor.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru hefyd yn gweithio gyda'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol ym Mhrifysgol Caerdydd i helpu trefnu lleoliadau gwaith ar gyfer Myfyrwyr Fferylliaeth ymysg ein Partneriaid Rhwydwaith ar draws De Cymru fel rhan o raglen sydd ar y gweill. Mae hwn yn gyfle ardderchog i godi ymwybyddiaeth y myfyrwyr ynglŷn â gofalwyr. Mae'r lleoliadau gwaith hyn yn dwyn sylw'r myfyrwyr at y materion hynny sy'n wynebu gofalwyr a'r gefnogaeth maen nhw'i hangen, yn ogystal â chaniatáu iddynt adlewyrchu at sut y gallan nhw o bosib helpu i adnabod a chynnig cefnogaeth i ofalwyr yn eu rôl fel fferyllwyr unwaith y byddant wedi cymhwyso. Mae'r lleoliadau gwaith hefyd yn gyfle i ddwyn sylw at y math o waith mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a'u Partneriaid Rhwydwaith yn ei wneud o fewn y sector gofal cymdeithasol a'r gwahaniaeth y gall y gefnogaeth hon ei wneud i ofalwyr a'r rheiny maent yn gofalu amdanynt.  

I ganfod mwy am ein gwaith gyda fferyllfeydd, cysylltwch â Gill Winter.