Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn ymdrechu i ddarparu mwy o adnoddau a gwybodaeth yn y Gymraeg.
Mae'r cyhoeddiadau canlynol ar gael yn y Gymraeg:

Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion Offer Canllaw Cam wrth Gam (Cymru) 

Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion Offer Canllaw Cam wrth Gam CymruMae’r adnodd hwn a gynlluniwyd gydag athrawon a staff ysgolion yn helpu gwneud y gwaith o adnabod a chefnogi gofalwyr ifanc mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru mor rhwydd ag y bo modd.

Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion Offer Canllaw Cam wrth Gam (Cymru)

Triongl Gofal Cynnwys Gofalwyr: Canllaw I Arfer Gorau ar gyfer Gofal Dementia, Argraffiad Cymru

Triongl Gofal Cynnwys Gofalwyr: Canllaw I Arfer Gorau ar gyfer Gofal Dementia, Argraffiad Cymru  Mae’n cefnogi ysbytai aciwt i sicrhau bod gofalwyr pobl â dementia yn cael eu hadnabod a’u cefnogi.

Triongl Gofal Cynnwys Gofalwyr: Canllaw I Arfer Gorau ar gyfer Gofal Dementia, Argraffiad Cymru
 

Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu: Syniadau ac Ymarfer i Brifysgolion helpu Myfyrwyr sy’n Gofalu gael Mynediad i a Llwyddo mewn Addysg Uwch 

Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu: Syniadau ac Ymarfer i Brifysgolion helpu Myfyrwyr sy’n Gofalu gael Mynediad i a Llwyddo mewn Addysg Uwch Bydd yr adnodd hwn yn galluogi prifysgolion a gwasanaethau sy’n cefnogi gofalwyr sy’n oedolion ifanc i gael gwell dealltwriaeth o’r heriau y mae’r grŵp hwn o fyfyrwyr yn eu hwynebu a sut y gellir eu cefnogi’n well i gyrraedd addysg uwch a llwyddo yno.

Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu: Syniadau ac Ymarfer i Brifysgolion helpu Myfyrwyr sy’n Gofalu gael Mynediad i a Llwyddo mewn Addysg Uwch
 

Cefnogi Myfyrwyr a chanddynt Gyfrifoldebau Gofal: Canllaw Arfer Da 

Cefnogi Myfyrwyr a chanddynt Gyfrifoldebau Gofal: Canllaw Arfer Da [h1]Mae’r arweinlyfr hwn yn adnodd hwylus a baratowyd ar gyfer Cymru’n arbennig ac a ddatblygwyd mewn partneriaeth â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith i gynyddu ymwybyddiaeth o fyfyrwyr sy’n ofalwyr a’u hanghenion penodol, hyrwyddo arfer da sydd ar gael yn barod gan golegau a gwasanaethau gyrfaoedd a chynnig argymhellion arbenigol.

Cefnogi Myfyrwyr a chanddynt Gyfrifoldebau Gofal: Canllaw Arfer Da 
 

Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr wedi mabwysiadu'r egwyddor ganlynol: pan fyddwn yn gweithredu yng Nghymru, byddwn yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn esbonio sut bydd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn gweithredu'r egwyddorion hyn yn y ddarpariaeth o wasanaethau ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru, lle bo hynny'n ymarferol a phriodol. 

Lansiodd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr ei Chynllun Iaith Gymraeg ym mis Hydref 2014. Rydym erbyn hyn yn ein hail flwyddyn o weithredu'r cynllun, gan weithio gyda'n gilydd fel mudiad ledled y DU, ynghyd â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg.

Rydym wedi cyflwyno ein hadroddiad ar y Flwyddyn Gyntaf ac mae ein Cynllun Cynnydd ar gael ond i chi ofyn amdano. 

Gallwch fwrw golwg dros ein Cynllun Iaith Gymraeg.