Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

RHAN 5. Y Camau Nesaf a chymorth pellach

CymraegEnglish

 

Lawrlwythwch Rhan 5 yn pdf

Ambell syniad i gloi … Y geiriau allweddol i chi ar y daith gyd-gynhyrchu hon yw amynedd a dysgu!

Amynedd, am ein bod yn rhoi sylw i broblemau dybryd sy’n cael effaith wirioneddol ar fywydau pobl, ac felly mae’n naturiol ein bod yn teimlo bod yn rhaid i ni wneud popeth ar unwaith; ond cadwch bethau’n syml, a chymerwch un cam ar y tro. Mae’n adeiladu’n gryfach ac yn y pendraw yn gyflymach. Y prif beth i’w gofio yw mai taith yw hon, a chysylltiadau a chydberthnasau yw’r egwyddor sy’n ei gyrru, ac mae’r cysylltiadau/cydberthnasau hyn yn tyfu ar gyflymder ymddiriedaeth.  Efallai eich bod yn treulio 10 munud gyda rhywun efallai na fyddwch chi’n ei weld eto am flwyddyn, neu mae eich prosiect cyd-gynhyrchu yn ymyriad ‘gorchwyl a gorffen’ byrdymor. Beth bynnag yw’ch sefyllfa, mae’n rhan o berthynas fwy hirdymor ac yn golygu datblygu ymddiriedaeth rhwng eich sefydliad a’i ddefnyddwyr gwasanaethau a’i ofalwyr di-dâl: mae’n adeiladu ar yr hyn ddaeth cyn hynny, a bydd yn creu’r amodau cywir ar gyfer yr hyn sydd i ddilyn.. 

Dysgu, oherwydd  nid oes unrhyw fwledi arian sy’n addas i bawb: yr unig ffordd yw dysgu trwy wneud. Mabwysiadu cylch o Gynllunio, Gwneud (profi), Gwirio (dysgu), Addasu … a phrofi a dysgu eto! Ceisiwch ddod â mwy o chwilfrydedd a bod yn llai amddiffynnol yn y broses gyfan. Mae yna gymaint i’w ennill, a dyna fwy o reswm eto i fynd ati yn y ffordd drawsnewidiol hon, a meddwl am dyfu (“Gallaf ddysgu hyn” yn hytrach na “Rwy’n gwneud hyn yn dda neu’n wael”).

Gobeithiwn y bydd y pecyn cymorth hwn yn eich helpu i gymryd camau ar hyd y llwybr cyd-gynhyrchu. 

Mwy o gymorth:

Gall Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru helpu gyda materion sy’n ymwneud yn benodol â gofalwyr, gan ddarparu adnoddau pellach, cyngor a hyfforddiant rhad ac am ddim Ymwybodol o Ofalwyr: wales@carers.org

Fe’ch gwahoddir hefyd i ymuno â’r Rhwydwaith Dysgu Proffesiynol Ymwybodol o Ofalwyr: mae’n ofod cynhaliol sy’n agored i bob gweithiwr proffesiynol sy’n cefnogi gofalwyr di-dâl ac yn gweithio mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru (mewn sefydliadau iechyd statudol ac mewn rolau trydydd sector yn gysylltiedig ag iechyd, fel eiriolwyr gofalwyr ac arweinyddion gofalwyr), sydd eisiau rhannu, dysgu a datblygu eu harfer o ran cyd-gynhyrchu – waeth faint o brofiad neu wybodaeth sydd ganddynt am gyd-gynhyrchu. Yr hyn sy’n hanfodol yw’r awydd i wella’r cyfleoedd sydd ar gael i ofalwyr di-dâl i ddylunio a datblygu’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt.

Cofrestrwch eich diddordeb drwy’r ffurflen hon, neu cysylltwch am sgwrs anffurfiol.

Digwyddiadau Ymwybodol o Ofalwyr a gynhelir cyn bo hir:
Os nad yw’r dudalen hon yn dangos unrhyw ddigwyddiadau arfaethedig, neu os ydych angen rhywbeth gwahanol i’r hyn a ddangosir, cofiwch gysylltu i roi gwybod inni beth fyddai’n ddefnyddiol ichi, Rydym yn trefnu digwyddiadau bob hyn a hyn ac rydym yn hapus i ymateb i geisiadau pryd bynnag y gallwn.

Er mwyn cysylltu â ni ebostiwch: wales@carers.org

Mae Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru  yn bodoli er mwyn eich helpu ymhellach, ac mae ganddo offerynnau ac adnoddau rhad ac am ddim ar y sylfaen wybodaeth, ac yn bwysicach oll, cymuned o ymarferwyr o bob sector gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru, sy’n cefnogi ei gilydd ar hyd y daith barhaus hon o ddatblygu.
helo@copronet.cymru