Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Rhan 3c. Cyd-gynhyrchu strategol

CymraegEnglish

 

Os ydych chi’n gallu dylanwadu ar y ffordd y mae’ch sefydliad yn gweithio ac yn bodloni ei ddyletswyddau statudol, yna fe allwch chi greu diwylliant sy’n seiliedig ar lais defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, trwy sefydlu polisïau a phrosesau llywodraethu sy’n meithrin ymddygiadau cyd-gynhyrchu ar draws eich sefydliad.

Gwerthfawrogi’r holl gyfranogwyr, a magu eu cryfderau
  • Rydych yn dangos eich bod yn gwerthfawrogi cyfraniad pob un, ac yn sicrhau bod llais pob un yn cael ei glywed.
  • Er enghraifft, rydych yn sicrhau eich bod yn rhoi’r cymorth y mae ei angen ar eich defnyddwyr gwasanaethau a’ch gofalwyr sy’n cyd-gynhyrchu, er mwyn chwarae rhan lawn; mae gennych reolau sylfaenol ac rydych yn tynnu sylw at ymddygiadau nad ydynt yn parchu neu’n gwerthfawrogi eu presenoldeb a’u cyfraniad.
Datblygu rhwydweithiau ar draws seilos
  • Rydych yn defnyddio rhwydweithiau i ysgogi newidiadau cadarnhaol.
  • Mae cysylltu gweithwyr proffesiynol â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn creu cyd-ddealltwriaeth, mwy o fewnwelediad, ac arloesi. Gallech sefydlu grwpiau defnyddwyr gwasanaethau  a gofalwyr er mwyn meithrin y cysylltiadau hyn yn barhaus.
Gwneud yr hyn sy’n bwysig i’r bobl sy’n cyfranogi
  • Mae eich systemau monitro a gwerthuso yn cynnwys mesur y canlyniadau da fel y diffinnir gan eich defnyddwyr gwasanaethau, cleifion a gofalwyr; ac maen nhw’n rhan o’r broses.
Meithrin cysylltiadau a seilir ar ffydd a rhannu pŵer
  • Rydych yn sicrhau bod eich dulliau gweithredu, eich systemau a’ch strwythurau yn galluogi pobl i feithrin cysylltiadau ac ymddiriedaeth ac yn eu hannog i wneud hynny, ac yn arwain at ddod i benderfyniadau ar y cyd.
Galluogi pobl i ysgogi newid
  • Rydych yn gweithio mewn partneriaeth â’r defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yr ydych yn eu cefnogi, i gyd-gomisiynu, cyd-ddylunio, cyd-gyflwyno a chyd-werthuso eich gwasanaethau. Er enghraifft, maen nhw’n rhan o fyrddau a grwpiau llywio.

 

Nid yw newid ar lefel strategol yn digwydd dros nos, ond byddwch yn effro i’r arwyddion cyd-gynhyrchu y gallwch eu meithrin a’u datblygu. Mae cyd-gynhyrchu strategol yn creu fframweithiau sy’n galluogi mwy o gyd-gynhyrchu fel grŵp ac fel unigolion i ddigwydd, yn hytrach na bod ymarferwyr yn gorfod dod o hyd i ffyrdd o gyd-gynhyrchu er gwaethaf  y system y maent yn gweithredu ynddi.