Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Rhan 3b. Cyd-gynhyrchu fel grŵp

CymraegEnglish

 

Os allwch chi ddylanwadu ar y ffordd y mae’ch gwasanaeth yn gweithio ac yn cyflawni ei amcanion, yna fe allwch chi lunio siâp gwasanaeth sydd wedi’i adeiladu ar brofiadau defnyddwyr gwasanaethau, cleifion a gofalwyr, trwy ddod â grŵp at ei gilydd i gyd-gynhyrchu dyluniad eich gwasanaeth (neu ei wella neu drawsnewid).

Gwerthfawrogi’r holl gyfranogwyr, a magu eu cryfderau

Rydych chi’n dod o hyd i ffyrdd o ddefnyddio’r asedau a’r adnoddau sydd yn eich timau; ymysg eich defnyddwyr gwasanaethau a’ch gofalwyr; ac yn eich rhwydweithiau a’u cymunedau, a’u datblygu. Bydd hyn yn cyfrannu at feithrin hyder a chapasiti pob un ymhellach.

Yn ymarferol, efallai y byddwch chi’n dymuno dechrau trwy fapio pwy yr ydych chi’n eu ‘nabod a beth yr ydych chi’n ei wybod.

Datblygu rhwydweithiau ar draws seilos

Rydych chi’n helpu pobl i feithrin cysylltiadau gydag actorion, rhanddeiliaid, cymunedau, grwpiau neu rwydweithiau eraill, trwy ddod â thîm amlddisgyblaeth o randdeiliaid at ei gilydd o ystod o gefndiroedd a phrofiadau.

Yn ymarferol, dyma ambell air o gyngor am wahodd pobl i ymuno â’ch grŵp cyd-gynhyrchu.

Gwneud yr hyn sy’n bwysig i’r bobl sy’n cyfranogi

Ry’ch chi’n canolbwyntio ar greu canlyniadau da (y gwahaniaeth y mae’ch gwaith yn ei wneud i fywyd rhywun) yn fwy nag allbynnau (beth wnaethoch chi a faint neu ba mor aml). Er mwyn darganfod beth yw’r canlyniadau hyn, rydych chi’n dechrau trwy greu deialog, ac yn gwrando ar y rheiny sydd ddim yn cael eu clywed fel arfer yn y cyd-destunau hyn.

Yn ymarferol, mae yna ambell gwestiwn allweddol y byddwch chi am eu gweu i mewn i’r sgwrs.

Meithrin cysylltiadau a seilir ar ffydd a rhannu pŵer
  • Rydych chi’n parchu persbectif pob un a’r gwerth y maen nhw’n ei gyflwyno i’r bwrdd.
  • Er mwyn i bobl ymddiried ynoch chi, mae arnoch angen arddangos y gallant ymddiried ynoch chi. Mae i fyny i chi i droi i fyny, i feddwl gydag empathi am brofiad pobl yn y grŵp hwn a herio, cau dolenni cyfathrebu a dweud wrth bobl beth sy’n digwydd yn ganlyniad i’w cyfranogiad. Peidiwch â bod yn ffrind gwael sy’n cysylltu dim ond pan fydd arno eisiau rhywbeth!
Galluogi pobl i ysgogi newid
  • Rydych chi’n helpu pobl i adeiladu’r bywyd maen nhw ei eisiau trwy eu galluogi i weithredu.
  • Rydych chi’n galluogi eich tîm a’ch cydweithwyr i weithio mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.
  • Rydych chi’n parhau i weithio ar eich ffordd o feddwl a’ch gwerthoedd, ac ar sut yr ydych chi’n deall pŵer (ac y perthnasu â phŵer).
  • Rydych chi’n dysgu nad oes rhaid i CHI drwsio popeth. (Ry’n ni’n cael ein hyfforddi i gymryd cyfrifoldeb, ond mae hyn hefyd yn datrymuso pobl eraill os nad ydym yn gadael iddyn nhw chwarae eu rhan.)
  • Rydych chi’n dysgu dweud, “Dydw i ddim yn gwybod. Gadewch i ni ddod i waelod hyn gyda’n gilydd.”; i droi i fyny gyda chwestiynau yn hytrach nag atebion; i ddod â’r pethau mai chi yn unig sy’n gallu eu gwneud, ac i chwilio a gwrando am y pethau mai dim ond eraill sy’n gallu eu gwneud, gan ychwanegu at eich nerth cyfunol.
  • Rydych chi’n dysgu troi i fyny yn llawn chwilfrydedd, tosturi, empathi, caredigrwydd – tuag at eraill a thuag atoch chi’ch hun.

 

Mae gan gyd-gynhyrchu fel grŵp y potensial i drawsnewid gwasanaethau, canlyniadau a bywydau. Os ydych chi’n ymddwyn mewn ffordd docenistaidd yna rydych chi’n gwastraffu amser pob un (yn weithwyr proffesiynol, yn ddefnyddwyr gwasanaethau ac yn ofalwyr), a hefyd yn niweidio cydberthnasau, ymddiriedaeth ac ewyllys da tuag at unrhyw ymdrechion i gyfranogi neu ymgyfrannu yn y dyfodol. Sicrhewch, os ydych chi’n dechrau ar broses gyd-gynhyrchu, eich bod chi’n gwneud hynny go iawn, ac nid fel sioe; a’ch bod wedi ymrwymo i weithredu ar sail canfyddiadau’r grŵp.