Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow or reject non essential cookies or manage them individually.

Reject allAllow all

More options  •  Cookie policy

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

 

Cyd-gynhyrchu â gofalwyr di-dâl mewn  lleoliadau iechyd

CymraegEnglish

 

Pecyn cymorth cyd-gynhyrchu i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y sector iechyd a gyda’r sector iechyd.

Lawr lwythwch y pecyn cyfan ar ffurf pdf

Mae’r pecyn cymorth hwn ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg (gallwch newid o’r naill i’r llall gan ddefnyddio’r botwm iaith uchod). Mae’r awgrymiadau ar gyfer dilyn ymlaen / darllen pellach yn mynd at gynnwys sydd y tu allan i'r pecyn cymorth. Lle bo’r cynnwys hwn ar gael yn ddwyieithog bydd y ddolen yn mynd â chi at yr iaith briodol. Lle bo’r cynnwys allanol ar gael mewn un iaith yn unig, nodir hynny.

Wrth gyd-gynhyrchu, mae gweithwyr proffesiynol yn dod at ei gilydd, ynghyd â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr di-dâl, er mwyn cyfuno eu profiadau proffesiynol a’u profiadau bywyd, a dylunio atebion sy’n gwella gwasanaethau a chymunedau. Wrth gynnwys pobl i gyd-gynhyrchu mae yna fuddion amlwg iawn i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, ac i’r timau proffesiynol sy’n eu cefnogi.

Yng Nghymru, mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu), ynghyd â’r rhaglen lywodraethu a chynllun y llywodraeth ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, oll yn gosod dyletswydd ar gyrff a byrddau cyhoeddus i gynnwys llais dinasyddion wrth ddylunio gwasanaethau a’u cyflwyno. 

Mae yna ffocws cynyddol ar gyd-gynhyrchu trwy ddeddfwriaeth a dyletswyddau statudol. Serch hynny, rydym yn gwybod bod cyd-gynhyrchu yn teimlo fel rhywbeth amwys a pheryglus i lawer, ac adeg ysgrifennu’r geiriau hyn nid yw’n cael ei ddefnyddio’n ddigonol – yn enwedig yn y sector iechyd sy’n ffocws ar gyfer y rhaglen Ymwybodol o Ofalwyr. 

Yn ganlyniad, mae gwasanaethau yn dal i geisio bodloni galw cynyddol gyda llai o gyllideb, ac mae hyn yn arwain at heriau staffio, oedi wrth ddarparu cymorth, a chulhau’r meini prawf cymhwystra er mwyn canolbwyntio ar yr anghenion mwyaf difrifol a dybryd. Byddai cyd-gynhyrchu yn gymorth iddynt i rannu adnoddau a’u defnyddio’n well, lleihau dyblygu a gwastraff, a manteisio i’r eithaf ar asedau ac adnoddau cleifion, defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr – gan arwain at wasanaethau sy’n canolbwyntio ar unigolion, canlyniadau gwell a llai o alw am wasanaethau, trwy atal.

Rydym wedi llunio’r pecyn cymorth hwn er mwyn cefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar eu siwrnai cyd-gynhyrchu, ynghyd â’u cydweithwyr mewn mudiadau statudol eraill, partneriaid yn y trydydd sector a defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n teithio ar hyd y llwybr cyd-gynhyrchu gyda nhw.

Ein bwriad yw egluro’r cysyniad, cynnig enghreifftiau o arfer a fydd yn ysbrydoli ac yn dangos beth sy’n bosibl, a chynnig cyfres o offerynnau a chamau meddwl y gellir tynnu arnynt ar hyd y daith..