Y Rhwydwaith yng Nghymru

CymraegEnglish

Y Rhwydwaith yng Nghymru

Gyda’n Partneriaid Rhwydwaith rydym yn cefnogi’r gwaith o ddarparu’n gyson wasanaethau o ansawdd da i ofalwyr ledled Cymru a sicrhau cynaliadwyedd y gwasanaethau hynny.

Trwy weithio gyda’n gilydd, rydym yn rhoi gwybodaeth i ac yn dylanwadu ar fudiadau lleol a gwneuthurwyr penderfyniadau y mae ganddynt y gallu i wella’r gefnogaeth i ofalwyr di-dâl yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Trwy ein rhwydwaith rydym hefyd yn dosbarthu cyfres o grantiau cymunedol ac unigol i ofalwyr, all helpu gydag atgyweiriadau i’r cartref, gofal amnewid, seibiannau a chostau eraill sydd ynghlwm wrth eich rôl ofalu. Y llynedd darparwyd £32,476.87 gennym i’w cefnogi.

Dysgwch fwy am grantiau

Pwy yw ein Partneriaid Rhwydwaith yng Nghymru? 

Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn gweithio gyda’r rhwydwaith neu pe bai gennych ddiddordeb mewn dod yn Bartner Rhwydwaith, mae croeso ichi gysylltu â’n Rheolydd Partneriaeth Rhwydwaith, Cath Phillips: cphillips@carers.org

Os ydych yn ofalydd ac os hoffech gael cymorth neu wybodaeth gan un o’n Partneriaid Rhwydwaith, gallwch ddod o hyd i’ch gwasanaeth gofalwyr lleol yma.

Datganiad ar y cyd: Ymddiriedolaeth Gofalwyr ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru

14 Chwefror 2022

Mae Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn cefnogi gofalwyr di-dâl yn lleol trwy gydweithrediad unigryw o wasanaethau gofalwyr arbenigol, a elwir yn Bartneriaid Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

O 1 Ebrill 2022, nid yw Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru yn adnewyddu ei haelodaeth gyda’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr ac ni fydd bellach yn rhan o Rwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru. Mae’r penderfyniad wedi’i wneud yn dilyn trafodaethau rhwng Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru a’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr ar lefel Cymru a’r DU.

O 1 Ebrill 2022 bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru yn gweithredu o dan enw newydd, y mae’n ymgynghori arno ar hyn o bryd. Ni fydd y newid hwn ar draul y cymorth y mae'r sefydliad yn ei roi i ofalwyr.

Bydd y sefydliad yn parhau i ddarparu’r cymorth a gwasanaethau i ofalwyr di-dâl ym Mlaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg a weithredir ar hyn o bryd gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-Ddwyrain Cymru.

Bydd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, fel rhwydwaith cenedlaethol, yn parhau i gefnogi ac eirioli ar gyfer gofalwyr di-dâl ar draws holl ranbarthau Cymru, gan gynnwys y rheini yng nghanolbarth a de-ddwyrain Cymru, drwy gydweithio â Phartneriaid Rhwydwaith a sefydliadau sy’n cefnogi gofalwyr ar draws y rhanbarth. Bydd rhaglenni cenedlaethol a gwaith eiriolaeth Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn parhau gyda’u cyrhaeddiad ledled Cymru.

Mae sicrhau bod gofalwyr di-dâl ar draws y rhanbarth yn gallu cael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt yn parhau i fod yn flaenoriaeth a rennir gan y ddau sefydliad. Byddwn yn parhau i weithio'n adeiladol tuag at y nod hwn.

Nodiadau:

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau a’r cymorth a gynigir gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru, ewch i’w gwefan dros dro www.carerfiendly.co.uk

Gallwch gael gwybodaeth am gymorth diweddaraf yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn eich ardal ar ein gwefan: https://carers.org/help-and-info/carer-services-near-you 

Nodiadau i'r Golygydd

Am ymholiadau cysylltwch â: Catrin Edwards, Pennaeth Materion Allanol, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru cedwards@carers.org, 07791667005

Ynglŷn â'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr

Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn elusen fawr ar gyfer, gyda ac am ofalwyr. Rydym yn gweithio i wella cefnogaeth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth i unrhyw un sy'n byw gyda'r heriau o ofalu, yn ddi-dâl, am aelod o'r teulu neu ffrind sy'n sâl, yn fregus, yn anabl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu ddibyniaeth. www.carers.org

Gwnawn hyn gyda rhwydwaith DU gyfan o bartneriaid annibynnol gyda sicrwydd ansawdd a thrwy ddarparu grantiau i helpu gofalwyr i gael y cymorth ychwanegol sydd ei angen arnynt i fyw eu bywydau eu hunain. Gyda Phartneriaid Rhwydwaith lleol rydym yn gallu cefnogi gofalwyr yn eu cartrefi trwy ddarparu gofal amgen, ac yn y gymuned gyda gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth emosiynol, cymorth ymarferol a mynediad at seibiannau mawr eu hangen. Rydym yn cynnig gwasanaethau arbenigol i ofalwyr pobl o bob oed a chyflwr ac ystod o gefnogaeth wedi’i theilwra’n unigol a gweithgareddau grŵp.

Ein gweledigaeth yw bod gofalwyr di-dâl yn cyfrif ac yn gallu cael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt i fyw eu bywydau.