Polisi, Ymchwil ac Ymgysylltu

CymraegEnglish

Gydag arian gan y Shaw Foundation a’r Waterloo Foundation, mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi datblygu rhaglen gyffrous o weithgareddau i ymgysylltu mewn ffordd ystyrlon a blaengar gyda gofalwyr a gweithwyr proffesiynol dros y 3 blynedd nesaf.

Rydym yn canolbwyntio ein gwaith ar greu rhwydweithiau o fudd-ddeiliaid allweddol, datblygu adnoddau defnyddiol a pherthnasol a gweithio gyda grwpiau amrywiol o ofalwyr i sicrhau y cawn effaith arwyddocaol ar y gefnogaeth a’r gydnabyddiaeth i ofalwyr ar draws Cymru.

Sefydlu grŵp polisi, ymchwil a chynghori

Rydym wedi ymrwymo i eiriol dros rôl ymchwil o ansawdd uchel, yn seiliedig ar dystiolaeth wrth ddatblygu polisi ac arfer ar gyfer gofalwyr yng Nghymru.

Mae ein grŵp ymgynghorol, yn cynnwys ymchwilwyr profiadol ac uchel eu parch o brifysgolion yng Nghymru, y trydydd sector, llunwyr polisi a gwneuthurwyr penderfyniadau, yn cyfarfod yn rheolaidd i weithio gyda ni i lywio, arwain a chreu cyfleoedd ar gyfer gofalwyr yng Nghymru.

Gwrando ar ofalwyr

Rydym wedi ymrwymo i wreiddio lleisiau gofalwyr yn ein gwaith.

Eleni, byddwn yn cynnal tair ‘sesiwn wrando’ ar draws Cymru.

Bydd hyn yn cynnwys:

  • Gofalwyr pobl â dementia
  • Gofalwyr mewn profedigaeth
  • Gofalwyr o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig

Bydd hyn yn caniatáu inni fyfyrio ar ein harfer a rhannu arfer nodedig ar draws Cymru er mwyn ysbrydoli a chyfrannu at wella gwasanaethau. Byddwn yn cyd-gynhyrchu adnoddau ac yn ymgyrchu ar yr hyn y mae gofalwyr yn ei ddweud wrthym sydd bwysicaf iddyn nhw.

Sesiynau brecwast

Yn 2020 byddwn yn cynnal pedair sesiwn esboniadol thematig dros frecwast i ymgysylltu ac ysbrydoli gwneuthurwyr penderfyniadau a llunwyr polisi.

Byddwn yn datblygu polisi, ymchwil ac arfer arwain-meddyliau, arwain y sector trwy’r digwyddiadau deinamig, bywiog a blaengar hyn.

Gallwch gadw cysylltiad â’n rhaglen o ddigwyddiadau trwy ein dilyn ar twitter @carerstrustwal neu trwy ebostio Faaiza: fbashir@carers.org.

Sesiynau bord gron dementia ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Eleni byddwn yn arwain tair sesiwn bord gron ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng ngogledd, de a chanolbarth Cymru i eiriol dros hawliau, anghenion a lleisiau gofalwyr di-dâl sy’n cefnogi aelodau o’r teulu neu gyfeillion â dementia.  

Byddwn yn datblygu adnodd newydd i gefnogi gofalwyr pobl â dementia fydd yn cynnwys gwybodaeth, cefnogaeth a gwaith cyfeirio ychwanegol ar gyfer gofalwyr sydd angen cyngor ar adeg sy’n gallu bod yn arbennig o heriol.

Byddwn hefyd yn parhau i eiriol yn gryf dros wella bywydau gofalwyr trwy wella Cynllun Gweithredu Dementia i Gymru Llywodraeth Cymru.

Gofalwyr Ifanc Gweithgar

Gan adeiladu ar ein rhaglen beilot a gynhaliwyd yn 2019, rydym wrthi ar hyn o bryd yn gwneud ymchwil i weithgarwch corfforol gofalwyr ifanc yng Nghymru. Bydd y drefn aml-elfen hon yn rhoi gwybod inni:

  • am iechyd gofalwyr ifanc penodedig yng Nghymru
  • pa ddarpariaeth mae gwasanaethau gofalwyr yn ei chynnig i ofalwyr ifanc
  • am agweddau gofalwyr ifanc at iechyd a llesiant
  • pa dystiolaeth ymchwil ehangach sydd ar gael ar iechyd corfforol gofalwyr ifanc

Gan adeiladu ar yr ymchwil hwn byddwn yn datblygu papur polisi ac argymhellion yn seiliedig ar y corff hwn o dystiolaeth gref, gan helpu cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth llunwyr polisi, comisiynwyr a staff rheng flaen.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth am ein gwaith polisi, ymchwil ac ymgysylltu cysylltwch â Faaiza: fbashir@carers.org