Ein gwaith yng Nghymru

CymraegEnglish

Rydym yn rhan o’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr, elusen genedlaethol uchelgeisiol sy’n gweithio i wella’r gefnogaeth a’r gwasanaethau ar gyfer gofalwyr di-dâl.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn ceisio creu gwell dyfodol gydag ac ar gyfer gofalwyr yng Nghymru trwy godi ymwybyddiaeth, grymuso gofalwyr a dylanwadu ar newid.

Gweithiwn yn agos ac ar y cyd gyda’n Partneriaid Rhwydwaith – elusennau annibynnol lleol a rhanbarthol sy’n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ymarferol i ofalwyr di-dâl yng Nghymru. 

Y llynedd, cyrhaeddodd ein Partneriaid Rhwydwaith fwy na 36,000 o ofalwyr yng Nghymru

Gwyddom fod o leiaf 370,000 o ofalwyr yng Nghymru (sydd 10% yn fwy na phoblogaeth Caerdydd) ac y daw tri o bob pump ohonom yn ofalydd ar ryw adeg yn ein bywydau.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod pob gofalydd yn derbyn y gydnabyddiaeth a’r gefnogaeth maen nhw’n eu haeddu.

Cwrdd â’r tîm

Cyfarwyddwr Cymru

Kate Cubbage

Pennaeth Materion Allanol

Dr Catrin Edwards

Rheolydd Swyddfa

Anna Morgan

Rheolydd Partneriaeth Rhwydwaith 

Cath Phillips

Swyddog Prosiect

Lilli Spires

Rheolydd Codi Arian 

Nerys Sales

Rheolydd Ymchwil ac Ymgysylltu 

Dr Tim Banks

Swyddog Polisi a Materion

Catrin Glyn

Swyddog Prosiect

David Zilkha

wales@carers.org

0300 7729792

Bwrdd Ymgynghorol Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 

Sally Anstey

Mae Sally Anstey yn nyrs wedi’i hyfforddi, ac mae ganddi ddealltwriaeth o’r heriau sydd ynghlwm wrth ofal iechyd a chymdeithasol. Fe’i ganed a’i maged yn Llundain, a chafodd Sally ei hyfforddi’n nyrs yn y lle cyntaf a dod yn ôl i Gymru, lle y ganed ei thadcu ar ochr ei mam, ag yntau’n Gymro balch iawn. Gweithiodd Sally ar draws yr holl leoliadau gofal mewn nifer o rolau clinigol, cyn arbenigo yn y pen draw ar Ofal Diwedd Oes. Erbyn hyn mae Sally yn Uwch Ddarlithydd/Ymchwilydd yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae rhoi’r lle blaenaf i lais a phrofiadau cleifion a gofalwyr yn rhan hanfodol o’i gwaith. Mae eu storïau wedi galluogi cynllunio, datblygu, cyflawni a gwerthuso prosiectau sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth ar lefelau strategol, trefniadol a chlinigol er mwyn eu cefnogi a’u grymuso yn eu rolau gofalu di-dâl.

Jo Galazka

 Mae Jo yn gweithio i Undeb Unite fel Swyddog Cydraddoldeb a Merched Rhanbarthol yr Undeb. Mae’r gwaith yn golygu cynrychioli aelodau yn y gweithle, trafod gyda chyflogwyr ac ymladd dros degwch a chydraddoldeb yn y gweithle. Mae’n angerddol dros sicrhau bod gofalwyr yn cael eu cefnogi’n iawn yn y gweithle a bod ganddynt lais yn y broses o lunio penderfyniadau. Mae Jo wedi byw yng Nghaerdydd dros y 10 mlynedd diwethaf ac mae’n ymgyrchydd brwdfrydig dros hawliau gofalwyr. Mae dod yn ofalwr ifanc yn 9 oed wedi creu pwy ydi hi ac mae ei phrofiad byw wedi creu penderfyniad i bleidio hawliau gofalwyr bob cyfle.

Ifor Glyn

Cychwynnodd Ifor Glyn ei yrfa ym Mhrosiect Cyffuriau Abertawe, un o’r asiantaethau lleihau niwed cyntaf yng Nghymru. Helpodd hefyd i sefydlu gwasanaeth camddefnyddio sylweddau o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol Caerffili a gweithiodd yn WCADA (Canolfan Gweithredu ar Ddibyniaeth a Chaethineb Cymru Cyf) cyn dod yn ôl i Brosiect Cyffuriau Abertawe yn Brif Weithredwr yn 2007.

Yn 2017, cymerodd Ifor swydd cyfarwyddwr Canolfan Gofalwyr Abertawe, elusen sy’n darparu nifer o wasanaethau gwahanol i ofalwyr di-dâl yn Abertawe, megis seibiant yn y cartref, canolfan ddydd, budd-daliadau lles, cynghori, gweithgareddau, galw heibio, gwasanaethau penodol i oedolion ifanc sy’n ofalwyr, rhiant ofalwyr ac iechyd meddwl.

Er nad yw mwyach yn gweithio ym maes camddefnyddio sylweddau, mae Ifor yn parhau i fod yn angerddol am leihau’r niwed a achosir gan gyffuriau neu alcohol i unigolion a chymunedau.

Mae Ifor hefyd yn siaradwr Cymraeg ac mae’n gyfrannwr rheolaidd ar y teledu a’r  radio yng Nghymru. 

Chris Koehli

Mae Chris yn gyfrifydd sydd wedi gweithio yn y sectorau preifat a chyhoeddus yng Nghymru a Lloegr. Ei brif nod yw gofalu fod grwpiau dan anfantais yn cael gwell mynediad at ofal iechyd a gwasanaethau cyhoeddus. Chris yw Cadeirydd Bwrdd Gofal a Chymorth Pobl ac mae’n gyfarwyddwr anweithredol ar Fwrdd Grŵp Pobl. Cyflawnodd nifer o swyddi anweithredol eraill, gan gynnwys Cadeirydd Grŵp Tai Cadarn ac yn aelod annibynnol o Fyrddau Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan a Chaerdydd.

Mae Chris yn teimlo’n angerddol am sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn cael eu cydnabod yn iawn ac yn cael eu cefnogi i gyflawni eu rolau a bod ganddynt lais gwirioneddol yn y gwaith o lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Bu’n aelod o sawl mudiad sy’n cefnogi gofalwyr, ac yn y blynyddoedd diwethaf bu’n Gadeirydd Canolfan Ofalwyr Caerdydd ac yn Gadeirydd Bwrdd Gofalwyr Partneriaeth Gwent Fawr.

Derbyniodd Chris MBE yn 2018 am Wasanaethau i Ofalwyr a Gofal Iechyd yng Nghymru.

Gareth Morlais

Mae Gareth yn arbenigwr ar dechnoleg Cymraeg gyda Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda grwpiau sy'n datblygu lleferydd-i-destun, cyfieithu drwy gymorth cyfrifiadur a deallusrwydd artiffisial sgwrsiol, i gyd yn yr iaith Gymraeg. Nid yw Gareth yn gwirfoddoli gyda Carers Trust Wales fel rhan o’i waith gyda’r llywodraeth.

Yn ei amser sbâr, mae Gareth yn un o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig, yn gyfarwyddwr anweithredol Breaking Barriers Community Arts ac mae'n rhedeg sawl gwefan newyddion traleol a rhai eraill am ieithoedd lleiafrifol.

Alison Harries

Jenny O'Hara Jakeway 

Kate Cubbage