Ein gwaith yng Nghymru

CymraegEnglish

Rydym yn rhan o’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr, elusen genedlaethol uchelgeisiol sy’n gweithio i wella’r gefnogaeth a’r gwasanaethau ar gyfer gofalwyr di-dâl.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn ceisio creu gwell dyfodol gydag ac ar gyfer gofalwyr yng Nghymru trwy godi ymwybyddiaeth, grymuso gofalwyr a dylanwadu ar newid.

Gweithiwn yn agos ac ar y cyd gyda’n Partneriaid Rhwydwaith – elusennau annibynnol lleol a rhanbarthol sy’n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ymarferol i ofalwyr di-dâl yng Nghymru. 

Y llynedd, cyrhaeddodd ein Partneriaid Rhwydwaith fwy na 36,000 o ofalwyr yng Nghymru

Gwyddom fod o leiaf 370,000 o ofalwyr yng Nghymru (sydd 10% yn fwy na phoblogaeth Caerdydd) ac y daw tri o bob pump ohonom yn ofalydd ar ryw adeg yn ein bywydau.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod pob gofalydd yn derbyn y gydnabyddiaeth a’r gefnogaeth maen nhw’n eu haeddu.

Cwrdd â’r tîm

Cyfarwyddwr Cymru

Simon Hatch: shatch@carers.org

Rheolydd Swyddfa

Alexandra Nita: anita@carers.org

Rheolydd Partneriaeth Rhwydwaith 

Cath Phillips: cphillips@carers.org

Rheolydd Codi Arian 

Nerys Sales: nsales@carers.org

Pennaeth Materion Allanol

Kate Cubbage: kcubbage@carers.org  

Rheolydd Polisi, Ymchwil ac Ymgysylltu 

Faaiza Bashir: fbashir@carers.org

Bwrdd Ymgynghorol Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 

Sally Anstey

Mae Sally Anstey yn nyrs wedi’i hyfforddi, ac mae ganddi ddealltwriaeth o’r heriau sydd ynghlwm wrth ofal iechyd a chymdeithasol. Fe’i ganed a’i maged yn Llundain, a chafodd Sally ei hyfforddi’n nyrs yn y lle cyntaf a dod yn ôl i Gymru, lle y ganed ei thadcu ar ochr ei mam, ag yntau’n Gymro balch iawn. Gweithiodd Sally ar draws yr holl leoliadau gofal mewn nifer o rolau clinigol, cyn arbenigo yn y pen draw ar Ofal Diwedd Oes. Erbyn hyn mae Sally yn Uwch Ddarlithydd/Ymchwilydd yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae rhoi’r lle blaenaf i lais a phrofiadau cleifion a gofalwyr yn rhan hanfodol o’i gwaith. Mae eu storïau wedi galluogi cynllunio, datblygu, cyflawni a gwerthuso prosiectau sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth ar lefelau strategol, trefniadol a chlinigol er mwyn eu cefnogi a’u grymuso yn eu rolau gofalu di-dâl.

Jo Galazka

 Mae Jo yn gweithio i Undeb Unite fel Swyddog Cydraddoldeb a Merched Rhanbarthol yr Undeb. Mae’r gwaith yn golygu cynrychioli aelodau yn y gweithle, trafod gyda chyflogwyr ac ymladd dros degwch a chydraddoldeb yn y gweithle. Mae’n angerddol dros sicrhau bod gofalwyr yn cael eu cefnogi’n iawn yn y gweithle a bod ganddynt lais yn y broses o lunio penderfyniadau. Mae Jo wedi byw yng Nghaerdydd dros y 10 mlynedd diwethaf ac mae’n ymgyrchydd brwdfrydig dros hawliau gofalwyr. Mae dod yn ofalwr ifanc yn 9 oed wedi creu pwy ydi hi ac mae ei phrofiad byw wedi creu penderfyniad i bleidio hawliau gofalwyr bob cyfle.

Ifor Glyn

Cychwynnodd Ifor Glyn ei yrfa ym Mhrosiect Cyffuriau Abertawe, un o’r asiantaethau lleihau niwed cyntaf yng Nghymru. Helpodd hefyd i sefydlu gwasanaeth camddefnyddio sylweddau o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol Caerffili a gweithiodd yn WCADA (Canolfan Gweithredu ar Ddibyniaeth a Chaethineb Cymru Cyf) cyn dod yn ôl i Brosiect Cyffuriau Abertawe yn Brif Weithredwr yn 2007.

Yn 2017, cymerodd Ifor swydd cyfarwyddwr Canolfan Gofalwyr Abertawe, elusen sy’n darparu nifer o wasanaethau gwahanol i ofalwyr di-dâl yn Abertawe, megis seibiant yn y cartref, canolfan ddydd, budd-daliadau lles, cynghori, gweithgareddau, galw heibio, gwasanaethau penodol i oedolion ifanc sy’n ofalwyr, rhiant ofalwyr ac iechyd meddwl.

Er nad yw mwyach yn gweithio ym maes camddefnyddio sylweddau, mae Ifor yn parhau i fod yn angerddol am leihau’r niwed a achosir gan gyffuriau neu alcohol i unigolion a chymunedau.

Mae Ifor hefyd yn siaradwr Cymraeg ac mae’n gyfrannwr rheolaidd ar y teledu a’r  radio yng Nghymru. 

Alison Jones

Bu Alison yn Brif Weithredydd Gwasanaeth Gofal Crossroads Gogledd Cymru Ymddiriedolaeth y Gofalwyr er 2013 ond gweithiodd i Crossroads er 2004. Mae ganddi brofiad blaenorol ym maes iechyd meddwl ac anableddau dysgu ac mae’n ofalydd i’w mab, er nad yw’n byw gartref mwyach. A hithau’n ofalydd ei hunan, mae’n teimlo’n angerddol iawn am hawl gofalwyr i gael byw eu bywydau eu hunain ac mae’n falch o fod yn rhan o elusen llawr gwlad mor ddylanwadol. Mae’n ymddiriedolydd i sawl mudiad ac mae’n gwirfoddoli’n rheolaidd i elusen ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu.

Yn ei amser rhydd mae Alison yn mwynhau darllen a threulio amser gyda’i theulu, gan gynnwys ei 3 ŵyr ac wyres.

Chris Koehli

Mae Chris yn gyfrifydd sydd wedi gweithio yn y sectorau preifat a chyhoeddus yng Nghymru a Lloegr. Ei brif nod yw gofalu fod grwpiau dan anfantais yn cael gwell mynediad at ofal iechyd a gwasanaethau cyhoeddus. Chris yw Cadeirydd Bwrdd Gofal a Chymorth Pobl ac mae’n gyfarwyddwr anweithredol ar Fwrdd Grŵp Pobl. Cyflawnodd nifer o swyddi anweithredol eraill, gan gynnwys Cadeirydd Grŵp Tai Cadarn ac yn aelod annibynnol o Fyrddau Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan a Chaerdydd.

Mae Chris yn teimlo’n angerddol am sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn cael eu cydnabod yn iawn ac yn cael eu cefnogi i gyflawni eu rolau a bod ganddynt lais gwirioneddol yn y gwaith o lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Bu’n aelod o sawl mudiad sy’n cefnogi gofalwyr, ac yn y blynyddoedd diwethaf bu’n Gadeirydd Canolfan Ofalwyr Caerdydd ac yn Gadeirydd Bwrdd Gofalwyr Partneriaeth Gwent Fawr.

Derbyniodd Chris MBE yn 2018 am Wasanaethau i Ofalwyr a Gofal Iechyd yng Nghymru.

Gareth Morlais

Mae Gareth yn arbenigwr ar dechnoleg Cymraeg gyda Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda grwpiau sy'n datblygu lleferydd-i-destun, cyfieithu drwy gymorth cyfrifiadur a deallusrwydd artiffisial sgwrsiol, i gyd yn yr iaith Gymraeg. Nid yw Gareth yn gwirfoddoli gyda Carers Trust Wales fel rhan o’i waith gyda’r llywodraeth.

Yn ei amser sbâr, mae Gareth yn un o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig, yn gyfarwyddwr anweithredol Breaking Barriers Community Arts ac mae'n rhedeg sawl gwefan newyddion traleol a rhai eraill am ieithoedd lleiafrifol.

Claire Sullivan

Claire yw Prif Weithredydd NEWCIS, elusen sy’n darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau i ofalwyr mewn teuluoedd ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae NEWCIS yn rhoi llais i 13,000 o ofalwyr sydd wedi cofrestru gyda’r gwasanaeth.

Cychwynnodd gyrfa reoli Claire yn y sector manwerthu yn 1989, ac yna bu’n gweithio mewn Ysbyty Gofal Aciwt y GIG, cyn mynd ymlaen i reoli practis meddygon teulu, lle y datblygodd ddiddordeb proffesiynol mewn gofalwyr a lles gofalwyr.

Mae Claire yn eiriolydd brwd dros hawliau gofalwyr ac ymunodd â’n Bwrdd Cymru gan ei bod eisiau gwneud gwahaniaeth a gwella’r gefnogaeth a’r gydnabyddiaeth a roddir i ofalwyr.

Irene Watkins

Mae gan Irene dros 25 mlynedd o brofiad uwch reoli yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, gan gyflawni swyddi yn Awstralia a gwledydd Prydain. Mae profiad ychwanegol Irene mewn gwella ansawdd a rheolaeth weithredol yn deillio o’i gwaith yn Macmillan, grŵp cartrefi gofal cenedlaethol ac, yn fwy diweddar, yn rheolydd gyfarwyddyd mudiad gofal a thai cymdeithasol.

Datblygodd Irene y ganolfan ofalwyr gyntaf yng Nghaerdydd ac roedd yn rhan o gynllun mentora cyntaf ADVANCE a ddatblygwyd gan Ymddiriedolaeth y Gofalwyr a gefnogodd Brif Weithredwyr Partneriaid Rhwydwaith i ddysgu sgiliau ac arbenigedd oddi wrth arweinyddion busnes ar draws gwledydd Prydain.