Grantiau caledi ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

CymraegEnglish

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn falch o fod yn gweithio gyda Phartneriaid Rhwydwaith ledled Cymru i ddarparu gwerth £1m o grantiau a gwasanaethau i gefnogi gofalwyr sy’n wynebu caledi dros y gaeaf.

Bydd y gronfa galedi yn helpu sicrhau bod gofalwyr ledled Cymru yn gallu derbyn grantiau (hyd at uchafswm o £300) i helpu gydag unrhyw beth o dalu biliau cyfleustodau i brynu peiriant golchi.

Caiff y cynllun grantiau newydd ei ddarparu trwy Bartneriaid Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr er mwyn sicrhau y gall gofalwyr ymhob rhan o Gymru dderbyn grantiau a gwasanaethau argyfwng i sicrhau eu bod yn cadw’n ddiogel, cynnes ac wedi’u cysylltu dros y gaeaf.

Pwrpas y gronfa newydd yw sicrhau y gall gofalwyr di-dâl ledled Cymru dderbyn cymorth  ychwanegol  i'w helpu yn eu rôl ofalu.

Bydd y gronfa yn gweithio’n unol â thair Blaenoriaeth Weinidogol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gofalwyr:

  • Cefnogi bywyd law yn llaw â gofalu
  • Adnabod a chydnabod gofalwyr
  • Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth

Erbyn hyn, gall gofalwyr o bob oed, gan gynnwys gofalwyr ifanc, dderbyn y grant trwy eu Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr lleol:

Ardaloedd y darperir ynddynt Partner Rhwydwaith Manylion cyswllt Gwe-dudalen
Ynys Môn
Conwy
Sir Ddinbych
Sir Fflint
Gwynedd
Wrecsam

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru

Gwasanaethau Gofal  Croesffordd

01492 542212 http://www.nwcrossroads.org.uk/
Pen-y-bont ar Ogwr Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr 01656 658479 http://www.bridgendcarers.co.uk/#home
Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro
Croesffordd Sir Gâr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 01267 220046 https://www.carmarthenshirecarers.org.uk/
Abertawe
Castell-nedd
Port Talbot
Canolfan Gofalwyr Abertawe 01792 653344 http://www.swanseacarerscentre.org.uk/
Sir Ddinbych
Sir Fflint  
Wrecsam
NEWCIS 01352 752 525 https://www.newcis.org.uk/
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Casnewydd
Rhondda Cynon Taf
Torfaen
Bro Morgannwg
Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru 01495 769996 https://www.ctsew.org.uk/
Wrecsam
Conwy
Powys
Sir Ddinbych
Ceredigion
Credu Carers 01597 823 800 https://credu.cymru/
Ynys Môn
Conwy
Gwynedd
Gwasanaeth Allestyn Gofalwyr 01248 370 797 http://carersoutreach.org.uk/index.html

Os oes mwy nac un mudiad gofalwyr yn darparu cymorth ar gyfer eich ardal, dylech ddewis un yn unig i gysylltu â nhw.

Trwy’r grant, gellir cefnogi gofalwyr gyda nifer o eitemau gwahanol fydd yn eu helpu nhw a’u teuluoedd trwy gydol cyfnod y Gaeaf. Gall hyn gynnwys cymorth ariannol tuag at gost bwyd, nwyddau tŷ a dillad gwely.

Ni fydd y cynllun grant yn gallu talu:  

  • Costau yn gysylltiedig ag ad-daliadau dyledion  
  • Costau yn gysylltiedig â phrynu cerbydau modur   
  • Gwaith cynnal a chadw cerbydau modur gan ddarparwyr heb eu hardystio  

Bydd faint o amser a gymer i dderbyn grant yn dibynnu ar eich Partner Rhwydwaith lleol, ond yn gyffredinol rydym yn ceisio gwneud penderfyniadau cyn gyflymed ag y bo modd. Dylech drafod eich amgylchiadau penodol gyda’ch Partner Rhwydwaith lleol pan fyddwch yn siarad â nhw.