Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

CymraegEnglish

Rydym yn falch o weithio gyda’n Cyngor Ieuenctid i godi ymwybyddiaeth o’r materion sy’n bwysig i ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr ac i gael cydnabyddiaeth ohonynt.

 

Rydym yn cyfarfod ag aelodau ein Cyngor Ieuenctid 3 gwaith y flwyddyn yn ystod gwyliau hanner tymor i drafod y pethau sy’n bwysig iddyn nhw, gofyn am eu cyngor ar ein blaenoriaethau a’n ffyrdd o weithio ac i gael hwyl.

Ffurfiwyd y Cyngor Ieuenctid yn 2018 a thros y 2 flynedd ddiwethaf mae’r grŵp ymroddedig hwn o bobl ifanc wedi gwneud argraff enfawr. Mae sawl aelod o’r cyngor wedi rhoi tystiolaeth hollbwysig i Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad Cenedlaethol am sut mae’r ddeddfwriaeth bresennol wedi effeithio ar eu rôl ofalu. Mae eu tystiolaeth wedi dylanwadu ar argymhellion terfynol y Pwyllgor yn eu hadroddiad i Lywodraeth Cymru, dogfen o bwys sy’n rhoi sylw i hawliau gofalwyr a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Lawr lwythwch yr adroddiad

Yn 2018, pleidleisiodd aelodau ein Cyngor Ieuenctid ar gyfer eu cynrychiolyddion ar Senedd Ieuenctid Cymru, Oliver Davies ASIC a Grace Barton ASIC, sydd wedi defnyddio eu profiad a’u llais i eiriol dros hawliau gofalwyr o fewn eu cymunedau ac mewn lleoliadau gwleidyddol.

Mae gan bob un o aelodau ein Cyngor Ieuenctid gyfrifoldebau gofalu am riant, brawd neu chwaer neu gyfaill ac mae pob un ohonynt yn cael eu cefnogi gan ein Partneriaid Rhwydwaith.