Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

CymraegEnglish

Rydym yn falch o weithio gyda’n Cyngor Ieuenctid i godi ymwybyddiaeth o’r materion sy’n bwysig i ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr ac i gael cydnabyddiaeth ohonynt.

Video 6things-twitter720 does not exist.

 

Rydym yn cyfarfod ag aelodau ein Cyngor Ieuenctid 3 gwaith y flwyddyn yn ystod gwyliau hanner tymor i drafod y pethau sy’n bwysig iddyn nhw, gofyn am eu cyngor ar ein blaenoriaethau a’n ffyrdd o weithio ac i gael hwyl.

Ffurfiwyd y Cyngor Ieuenctid yn 2018 a thros y 2 flynedd ddiwethaf mae’r grŵp ymroddedig hwn o bobl ifanc wedi gwneud argraff enfawr. Mae sawl aelod o’r cyngor wedi rhoi tystiolaeth hollbwysig i Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad Cenedlaethol am sut mae’r ddeddfwriaeth bresennol wedi effeithio ar eu rôl ofalu. Mae eu tystiolaeth wedi dylanwadu ar argymhellion terfynol y Pwyllgor yn eu hadroddiad i Lywodraeth Cymru, dogfen o bwys sy’n rhoi sylw i hawliau gofalwyr a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Lawr lwythwch yr adroddiad

Yn 2018, pleidleisiodd aelodau ein Cyngor Ieuenctid ar gyfer eu cynrychiolyddion ar Senedd Ieuenctid Cymru, Oliver Davies ASIC a Grace Barton ASIC, sydd wedi defnyddio eu profiad a’u llais i eiriol dros hawliau gofalwyr o fewn eu cymunedau ac mewn lleoliadau gwleidyddol.

Mae gan bob un o aelodau ein Cyngor Ieuenctid gyfrifoldebau gofalu am riant, brawd neu chwaer neu gyfaill ac mae pob un ohonynt yn cael eu cefnogi gan ein Partneriaid Rhwydwaith.

Cyfarfu Senedd Ieuenctid Cymru ar 14 Tachwedd, lle y soniodd y gofalydd ifanc Grace am rai o’r prif faterion i ofalwyr ifanc yn ystod y pandemig.

Gallwch wylio ei haraith yma.

Buont hefyd yn creu cerdd, y gallwch ei gwylio yma.